Crynodeb

Rydym yn ystyried bod y risg o dwyll etholiadol yn fater difrifol dros ben.

Drwy gydol y flwyddyn, mae pob heddlu ledled y DU yn anfon data atom am honiadau o dwyll etholiadol sy'n dod i law ac yr ymchwilir iddynt.

Bob blwyddyn, rydym yn cyflwyno adroddiad ar nifer, math a chanlyniad yr honiadau hyn, fel y gallwch ddeall yr hyn sydd wedi digwydd a sut y caiff achosion eu datrys.

Trosolwg

Yn 2018, nid oedd unrhyw dystiolaeth o dwyll etholiadol ar raddfa fawr.

O'r 266 o achosion yr ymchwiliodd yr heddlu iddynt – arweiniodd un at gollfarn a chafodd dau berson dan amheuaeth rybudd gan yr heddlu.

Yn 2017, roedd un gollfarn a chafodd wyth person dan amheuaeth rybudd gan yr heddlu.