Safonau perfformiad newydd ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Summary of the consultation outcomes

Gwnaethom ddechrau cynnal ymgynghoriad 10 wythnos ar fframwaith drafft ym mis Ionawr 2020 gyda'r bwriad o lunio set newydd o safonau y gall Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r Comisiwn eu defnyddio drwy gydol y flwyddyn er mwyn deall a gwella eu perfformiad, gan sicrhau yn y pen draw fod cofrestrau mor gywir a chyflawn â phosibl, a'i gwneud yn bosibl i bawb sy'n gymwys i bleidleisio ac sydd am bleidleisio allu pleidleisio.

Bu'r adborth a gawsom yn gadarnhaol ar y cyfan, ac roedd ymatebwyr yn croesawu'r hyn a gynigiwyd. Ar y cyfan, roedd ymatebwyr yn cytuno y bydd y safonau – gyda rhai mân newidiadau – ynghyd â'r adnoddau a'r templedi arfaethedig i'w darparu gan y Comisiwn, yn helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddeall a gwella eu perfformiad eu hunain. 

Fodd bynnag, o ganlyniad i bandemig y coronafeirws, rydym yn cydnabod nad oedd pawb a fyddai wedi dymuno ymateb i'r ymgynghoriad yn gallu gwneud hynny. 

Felly, rydym wedi penderfynu gohirio'r broses o lunio'r safonau'n derfynol am flwyddyn, er mwyn rhoi cyfle i ragor o adborth gael ei roi.

Er nad ydym yn lansio'r safonau yn ffurfiol eleni, serch hynny, credwn o hyd ei bod yn bwysig sicrhau bod y safonau a'r adnoddau a'r templedi cysylltiedig ar gael am eu bod yn rhan allweddol o'n pecyn o'n canllawiau a'n cymorth sydd â'r nod o helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gynllunio ar gyfer gwasanaethau cofrestru etholiadol wedi'u rhedeg yn dda a'u darparu ledled Prydain Fawr. Byddwn yn defnyddio'r safonau drafft i lywio'r ffordd rydym yn ymgysylltu â Swyddogion Cofrestru Etholiadol dros y flwyddyn nesaf a byddwn yn cyflwyno adroddiad ar eu heffeithiolrwydd cyn eu llunio'n derfynol a'u gosod gerbron Senedd y DU, Senedd Cymru a Senedd yr Alban erbyn yr haf nesaf.

Stakeholders providing feedback

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2020
Adolygiad nesaf: 2 Mehefin 2021