Ymgynghoriad ar safonau perfformio drafft ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Overview

Mae gan y Comisiwn Etholiadol y pŵer i bennu a monitro safonau perfformiad ar gyfer gwasanaethau etholiadol. Rydym wedi bod yn pennu safonau Swyddogion Cofrestru Etholiadol ym Mhrydain Fawr ers 2008, a gwnaethom ddiweddaru'r rhain yn 2016.

Gyda'n canllawiau a'n hadnoddau, mae'r safonau perfformiad yn rhan o becyn sy'n ceisio cefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau cofrestru etholiadol trefnus ledled Prydain Fawr.

Mae'r broses gofrestru etholiadol ym Mhrydain Fawr yn newid o ganlyniad i gyflwyno'r diwygiadau i'r canfasiad blynyddol eleni, sy'n rhoi cyfle priodol ac amserol i ni ddatblygu fframwaith safonau perfformiad newydd. Ein nod yw sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu defnyddio gennym ni a gan ein Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddeall a gwella eu perfformiad, gan sicrhau yn y pen draw bod y cofrestrau mor gywir a chyflawn â phosibl a bod pawb sy'n gymwys ac sydd am bleidleisio yn gallu gwneud hynny.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn am gyfres o safonau drafft a'r ffordd y dylid eu defnyddio.

Meetings

Drwy gydol y cyfnod ymgynghori, byddwn yn mynychu cyfarfodydd a drefnir – megis cyfarfodydd cangen Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol a chyfarfodydd Cymdeithas Aseswyr yr Alban – ac yn cyfarfod â rhanddeiliaid unigol, ac yn achub ar y cyfleoedd hyn i geisio barn am y safonau drafft a'r ffordd rydym yn eu defnyddio. Rydym yn fodlon ystyried cyfarfod ag unrhyw grwpiau eraill neu unigolion sydd â diddordeb ar gais.

Questions

Cwestiynau

 • Yn eich barn chi, a fydd y safonau drafft yn cefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddeall a gwella eu perfformiad eu hunain?
 • Yn eich barn chi, a fydd y safonau yn galluogi'r Comisiwn i ddeall perfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol a nodi ble y mae angen darparu cymorth a her?
 • A yw'r safonau yn canolbwyntio ar y canlyniadau cywir? Os nad ydynt, pa ganlyniadau y dylid eu hadlewyrchu?
 • A yw'r safonau drafft yn dangos y cysylltiad clir rhwng rhoi mewnbwn a sicrhau'r canlyniadau cyffredinol?
 • A yw'r safonau yn canolbwyntio ar y gweithgareddau cywir? Os nad ydynt, pa weithgareddau y dylid eu cynnwys?
 • Beth yw eich barn am fesuradwyedd effaith y gweithgareddau a bennir yn y safonau drafft?
 • A yw'r safonau yn cwmpasu'r ystod lawn o gyfrifoldebau'r Swyddog Cofrestru Etholiadol? A oes unrhyw fylchau neu a oes unrhyw beth na ddylai fod wedi cael ei gynnwys?

Canllawiau ac adnoddau

Questions

Cwestiynau

 • Yn eich barn chi, a fydd y safonau a'r mathau o adnoddau ychwanegol y mae'r Comisiwn yn bwriadu eu darparu yn helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddeall eu perfformiad eu hunain ac adrodd arno?
 • A oes unrhyw adnoddau a chanllawiau ychwanegol a fyddai'n helpu i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddefnyddio'r safonau?

Engagement and reporting

Cwestiwn

Cwestiwn

 • A fydd ein dull arfaethedig o ymgysylltu â Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'u timau yn ein galluogi i ddarparu cymorth a her effeithiol? A oes unrhyw beth arall neu wahanol y dylem fod yn defnyddio'r safonau ar ei gyfer?
 • A oes gennych unrhyw farn am y dull arfaethedig o gyflwyno adroddiadau?
Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mehefin 2020
Adolygiad nesaf: 7 Ionawr 2021