Report: Costau refferendwm mis Mehefin 2016 ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Crynodeb

Ar 23 Mehefin 2016, cynhaliwyd refferendwm ledled y Deyrnas Unedig a Gibraltar ynghylch p'un a ddylai'r DU barhau i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd gennym nifer o gyfrifoldebau a swyddogaethau penodol mewn perthynas â'r refferendwm, gan gynnwys rôl ein Cadeirydd ar y pryd, Jenny Watson, fel Prif Swyddog Cyfrif gyda chyfrifoldeb cyffredinol am weinyddu'r bleidlais.

Gwnaeth y Prif Swyddog Cyfrif benodi Swyddog Cyfrif Rhanbarthol ar gyfer pob un o'r 11 o ranbarthau etholiadol ym Mhrydain Fawr.

Y Swyddog Canlyniadau llywodraeth leol ar gyfer pob awdurdod lleol ym Mhrydain Fawr oedd Swyddog Cyfrif yr ardal honno. Y Prif Swyddog Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon oedd y Swyddog Cyfrif ar gyfer Gogledd Iwerddon i gyd.

Roeddem hefyd yn gyfrifol am oruchwylio'r broses o dalu ffioedd i Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif am gynnal y refferendwm ac ad-dalu'r costau yr aethant iddynt wrth wneud hynny, a chyfrif am y taliadau hynny i Senedd y DU.

Ynglŷn â'r adroddiad hwn

Referendum total cost and cost breakdown

Costau'r refferendwm

Cyfanswm cost cynnal y refferendwm oedd £129.128m.

Dadansoddiad o'r gost

£7.998m mewn costau gweithredu gan y Comisiwn Etholiadol, gan gynnwys:

 • £1.642m mewn costau staff uniongyrchol
 • £6.025m mewn costau gweithgarwch codi ymwybyddiaeth y cyhoedd
 • £0.331m  mewn costau gweinyddu hawliadau Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif

£26.589m mewn perthynas â'r sefydliadau dynodedig

 • £1.200m mewn grantiau i Sefydliadau Dynodedig
 • £25.389m mewn costau ymgyrchoedd post sefydliadau dynoedig a chostau eraill mewn perthynas â'r Post Brenhinol

£94.541m mewn costau Swyddogion Cyfrif a Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol, gan gynnwys:

 • costau gorsafoedd pleidleisio
 • costau pleidleisiau post
 • costau cardiau pleidleisio
 • costau cyfrif
 • ffioedd am wasanaethau Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif

Mae dadansoddiad manylach fesul categori i'w weld yn adran 3: Cost y refferendwm.

Sut y cafodd y refferendwm ei ariannu

Y fframwaith deddfwriaethol

Sut y cafodd y refferendwm ei ariannu

Cost y refferendwm

Cost cyffredinol y refferendwm oedd £129.128m. Mae hyn yn cynnwys:

 • costau'r Comisiwn Etholiadol
 • costau ymgyrchoedd post ar ran yr ymgyrchwyr arweiniol dynodedig
 • costau Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif

Costau'r Comisiwn Etholiadol

Ein rôl

Costau'r refferendwm

Costau'r refferendwm

Cyfanswm ein gwariant ar gyfer Refferendwm yr UE oedd £129.090m.

£m2015-162016-172017-18Cyfanswm
Grantiau ymgyrchwyr arweiniol0.0001.20000.0001.2000
Gweithgarwch y Comisiwn Etholiadol i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd
(Dangosir credyd ar gyfer ymwybyddiaeth y cyhoedd yn 2017-18 am fod nodyn credyd wedi dod i law gan yr hysbysebwr.)
0.8025.252-0.0296.025
Costau staffio a gweithredol y Comisiwn Etholiadol0.2871.4630.2231.973
Ffioedd a thaliadau Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif0.00094.5410.00094.541
Costau'r Post Brenhinol0.00025.3890.00025.398
Cyfanswm1.089127.8450.94129.128

Nid yw'r Comisiwn Etholiadol wedi'i gofrestru ar gyfer TAW ac felly mae'r holl gostau a ddangosir yn cynnwys TAW lle y bo'n gymwys.

Mae rhagor o fanylion am ein gweithgarwch, ein perfformiad a'n defnydd o adnoddau ariannol (gan gynnwys datganiadau ariannol manwl) i'w gweld yn ein Hadroddiad Blynyddol, a gyhoeddir bob blwyddyn ar ein gwefan.

Costau ymgyrchoedd post ar ran yr ymgyrchwyr arweiniol dynodedig

Mae dyletswydd statudol arnom i benodi grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig ar gyfer y naill ochr a'r llall o ymgyrch y refferendwm. Gallem ddynodi ymgeisydd ar gyfer un ochr o'r ddadl yn unig, neu beidio â dynodi ymgeisydd ar gyfer y naill ochr na'r llall, os na chawsom ymgeiswyr ar gyfer canlyniad neu os nad oeddem yn fodlon bod unrhyw rai o'r ymgeiswyr yn cynrychioli'r rhai sy'n cefnogi canlyniad penodol yn ddigonol. Gallai ymgyrchwyr cofrestredig wneud cais i fod yn grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig.

Ar 13 Ebrill 2016, gwnaethom ddynodi:

 • The In Campaign Ltd (a elwir hefyd yn Britain Stronger in Europe) yn ymgyrchydd arweiniol i'r canlyniad ‘Aros’
 • Vote Leave Ltd yn ymgyrchydd arweiniol i'r canlyniad ‘Gadael’.

Mae gan grwpiau ymgyrchu arweiniol fuddiannau penodol yn ychwanegol at y rhai a roddir i ymgyrchwyr cofrestredig, gan gynnwys anfon anerchiad refferendwm at bob etholwr neu bob cartref yn ardal y refferendwm. Mae hyn yn hawl statudol o dan Adran 110(4) o PPERA.

O'r cyllid heb bleidlais a ddyrannwyd ar gyfer Refferendwm yr UE, y gwariant gwirioneddol mwyaf yr aethom iddo, heb gynnwys ffioedd a thaliadau Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif, oedd am gynnal ymgyrchoedd post ar ran yr ymgyrchwyr arweiniol dynodedig. Roedd hyn yn talu cost anfon deunyddiau ymgyrchu, nid cost llunio'r deunyddiau hynny, yr oedd yr ymgyrchwyr eu hunain yn gyfrifol am ei thalu.

Mae'r tabl isod yn dangos manylion y gost hon fesul grŵp ymgyrchu:

Ymgyrchydd arweiniol dynodedigNifer y dosbarthiadauCost (£m)
Vote Leave44,936,14212.942
Britain Stronger in Europe
(Britain Stronger in Europe was the campaign name for The In Campaign Ltd)
40,760,71911.739

 

Costau'r Post Brenhinol

Costau Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol a Swyddogion Cyfrif

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Gorffennaf 2019
Adolygiad nesaf: 9 Mehefin 2020