Yr hyn rydym yn ei wneud mewn etholiadau

Overview of what we do in elections

Rydym yn gwneud yn siŵr y caiff etholiadau eu rhedeg yn dda, a bod gan bobl yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Nid ydym yn rhedeg y gorsafoedd pleidleisio, cyfrif y pleidleisiau na chyhoeddi'r canlyniadau mewn etholiadau.

Y Swyddog Canlyniadau yn eich cyngor lleol sy'n gwneud hyn os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, y Prif Swyddog Etholiadol yn Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon sy'n rhedeg yr etholiadau.

Mae gennym rôl wahanol mewn refferenda.

Cyn yr etholiad

Cyn yr etholiad, rydym yn gwneud y canlynol:

 • rhoi arweiniad a chymorth i Swyddogion Canlyniadau, fel y gallant redeg yr etholiad yn dda
 • rhoi arweiniad i bleidiau gwleidyddol a phobl sy'n sefyll yn yr etholiad, fel eu bod yn gwybod beth yw'r rheolau
 • rhedeg ymgyrchoedd fel bod pobl yn gwybod beth yw'r dyddiadau cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio, a gwneud cais am bleidleisiau post neu bleidleisiau drwy ddirprwy
 • cyhoeddi gwybodaeth am y rhoddion mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn eu cael, a faint o arian maent yn ei wario

Yn ystod yr etholiad

Yn ystod yr etholiad, rydym yn gwneud y canlynol:

 • edrych ar ba mor dda mae'r Swyddogion Canlyniadau yn gwneud eu gwaith, a ph'un a ydynt yn gweithio i'n safonau perfformiad
 • gwneud yn siŵr bod gan bobl yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i bleidleisio, gan gynnwys sut i ddod o hyd i'w gorsaf bleidleisio
 • ateb y cwestiynau mae pobl yn eu gofyn i ni ar ddiwrnod pleidleisio
 • ymweld â gorsafoedd pleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, ac arsylwi ar ba mor dda y cânt eu rhedeg

Ar ôl yr etholiad

Ar ôl yr etholiad, rydym yn gwneud y canlynol:

 • cyhoeddi adroddiadau ar ba mor dda y cafodd yr etholiad ei redeg, ac argymell beth fyddai'n gwella etholiadau yn y dyfodol
 • cyhoeddi gwybodaeth am y rhoddion mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn eu cael, a faint o arian y gwnaethant ei wario
 • cyhoeddi data etholiadol gan gynnwys nifer yr etholwyr, y nifer a bleidleisiodd, nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd a gwybodaeth am bleidleisio drwy'r post
Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Gorffennaf 2019
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020