Adroddiad ar ymchwiliad i Blaid Annibyniaeth y DU (UKIP)

Trosolwg

Rydym wedi ystyried a dderbyniodd Plaid Annibyniaeth y DU (UKIP) roddion o ffynonellau nas caniateir yn ystod 2015 a 2016. Rydym wedi dod i'r casgliad na wnaeth hynny. Rydym yn esbonio'r cefndir a'n casgliadau yn yr adroddiad hwn.

Crynodeb

Mae ein hymchwiliad i ddarganfod p'un a dderbyniodd UKIP roddion nas caniateir gan blaid a sefydliad gwleidyddol Ewropeaidd, sef y Gynghrair ar gyfer Democratiaeth Uniongyrchol yn Ewrop (ADDE) a'r Sefydliad ar gyfer Democratiaeth Uniongyrchol yn Ewrop (IDDE), wedi dod i ben. Gwnaethom ystyried hyn am fod Biwrô Senedd Ewrop wedi penderfynu ym mis Rhagfyr 2016 bod ADDE ac IDDE wedi torri ei rheolau drwy wario arian grant ar arolygon barn er budd UKIP.

Dyma ein casgliadau:

  • Roedd yr arolygon barn wedi ystyried ardaloedd daearyddol a materion Ewro-sgeptig a oedd o bwysigrwydd strategol posibl i UKIP ar y pryd
  • Roedd dau o gontractwyr ADDE a weithiodd ar rywfaint o'r arolygon barn wedi gweithio hefyd fel rheolwyr ymgyrchu dros UKIP yn ystod yr etholiad cyffredinol yn 2015
  • Er y gallai'r arolygon barn fod wedi bod o fudd i UKIP pe baent wedi'u rhoi i'r blaid honno, nid oedd digon o dystiolaeth i gefnogi casgliad mai diben yr arolygon barn oedd sicrhau bod UKIP yn cael budd ohonynt neu ei bod wedi cael canlyniadau'r arolygon barn.s

Daethom i'r casgliad nad oedd yr arolygon barn yn bodloni'r diffiniad o rodd i UKIP o dan reolau cyllid gwleidyddol y DU.

Os daw tystiolaeth newydd i'r amlwg a fydd yn golygu ei bod yn briodol i ni ystyried y mater hwn eto, byddem yn gwneud hynny.

Rydym yn cydnabod bod Biwrô Senedd Ewrop wedi dod i gasgliad gwahanol o ran diben a defnydd yr arolygon barn yn y pen draw. Mae ein casgliad ni yn seiliedig ar y dystiolaeth a gawsom fel rhan o'n hymchwiliad i droseddau penodol o dan gyfraith cyllid gwleidyddol y DU, ac mae'n adlewyrchu'r ffaith bod y gyfraith yn mynnu ein bod wedi ein bodloni y tu hwnt i unrhyw amheuaeth resymol bod trosedd wedi'i chyflawni.

Mae UKIP yn blaid wleidyddol sydd wedi'i chofrestru ym Mhrydain Fawr. Mae'n aelod o blaid wleidyddol Ewropeaidd, sef y Gynghrair ar gyfer Democratiaeth Uniongyrchol yn Ewrop (ADDE). Mae'r Sefydliad ar gyfer Democratiaeth Uniongyrchol yn Ewrop (IDDE) yn sefydliad cyswllt i ADDE. Rhaid i UKIP gydymffurfio â rheolau cyllid gwleidyddol y DU; nid yw'r rheolau hynny'n berthnasol i ADDE nac IDDE.

Further information

Ein hymchwiliad

Ym mis Rhagfyr 2016, daeth Biwrô Senedd Ewrop i'r casgliad bod €500,616 a wariwyd gan ADDE a €33,864 a wariwyd gan IDDE yn 2015 yn torri'r rheolau ar grantiau i bleidiau a sefydliadau Ewropeaidd. Roedd hyn yn cynnwys gwariant ar arolygon barn yn y DU, a gynhaliwyd er budd UKIP yn ôl ei chasgliadau. Gwnaethom ymchwilio i hyn, a chasglu gwybodaeth drwy roi hysbysiadau cyfreithiol a chyfweld â phobl allweddol. Drwy wneud hyn, roedd gennym ddigon o dystiolaeth i ddod â'n hymchwiliad i ben.

Investigation evidence

Ein canfyddiadau

Er bod arolygon barn ADDE ac IDDE, y talwyd amdanynt ag arian grant gan Fiwrô Senedd Ewrop, yn ymwneud â phynciau a oedd yn berthnasol i UKIP, ni ddaethom i'r casgliad iddynt gael eu cynnal i helpu UKIP, neu fod UKIP wedi cael unrhyw ganlyniadau. Felly, nid oedd yr arolygon barn yn rhodd i UKIP o dan reolau cyllid gwleidyddol y DU.

Our analysis and evidence

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 4 Gorffennaf 2020