Changing electoral law introduction

Yn hanesyddol, mae gan y DU reolau etholiadol cadarn ac effeithiol. Ond ni chafodd llawer o'r cyfreithiau sy'n nodi sut y caiff ein hetholiadau eu rhedeg eu diweddaru'n briodol ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae llawer ohonynt yn fawr ac yn gymhleth ac nid ydynt yn addas at y diben mwyach.

Mae angen i hyn newid. Rydym wedi nodi pedwar maes y gellir eu gwella. Rydym yn gweithio gyda llywodraethau, seneddau a grwpiau eraill pwysig yn y DU er mwyn rhoi hyn ar waith.

Improvements

Rydym am sicrhau'r canlynol:

  • system cofrestru etholiadol sy'n addas ar gyfer yr oes sydd ohoni
  • y gall pawb bleidleisio'n hyderus, ni waeth beth fo'u hanghenion o ran mynediad
  • cyfraith etholiadol sy'n haws i bawb ei dilyn
  • y gall pawb allu gweld pwy sy'n gwario arian i ymgyrchu a dylanwadu ar bleidleiswyr yn ystod etholiadau a refferenda, ni waeth pa sianel a ddefnyddir