Trosolwg

Rydym am i bob pleidleisiwr yn y DU wybod pwy sy'n talu i'w targedu ar-lein yn ystod etholiadau a refferenda.

Crynodeb

Mae mwy o arian yn cael ei wario ar hysbysebu digidol gyda phob etholiad. Ond cafodd y gyfraith etholiadol ei hysgrifennu ymhell cyn i hysbysebu droi'n ddigidol.

Er bod angen dangos yn glir pwy dalodd am hysbysebion ymgyrchoedd etholiadol sydd mewn print, nid oes unrhyw gyfraith yn ymdrin â'r hysbsebion hyn ar-lein.

Rydym yn galw ar lywodraethau'r DU a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i weithio gyda ni er mwyn ei gwneud hi'n amlwg i bleidleiswyr pwy sy'n talu i gael dylanwadu arnynt ar-lein.

Newidiadau yr hoffem eu gweld

Mae angen y canlynol ar bleidleiswyr:

  • i bob hysbyseb etholiadol ddigidol ddangos y wybodaeth yn glir am bwy sydd wedi talu amdani
  • i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol gynnal cronfeydd data ar-lein o hysbysebion gwleidyddol

Rydym am i lywodraeth y DU newid y gyfraith er mwyn sicrhau bod gennym y canlynol:

  • rheolau gwell ynghylch y ffordd y caiff gwariant ar hysbysebion etholiadol digidol ei adrodd i ni, fel y gallwn sicrhau bod ymgyrchwyr yn dilyn y rheolau
  • dirwyon mwy, os bydd ymgyrchwyr yn torri'r rheolau
  • pwerau cryfach, er mwyn sicrhau bod gennym yr adnoddau cywir i reoleiddio ffyrdd newydd o ymgyrchu, megis ar sianelau'r cyfryngau cymdeithasol neu drwy ddefnyddio systemau talu ar-lein ar gyfer rhoddion ymgyrchu

Yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd

Rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraeth y DU wrth iddi ystyried sut y dylid rheoleiddio ymgyrchu digidol.

Rydym yn cyfarfod â chwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd hefyd. Mae Facebook wedi lansio llyfrgell o hysbysiadau gwleidyddol yn y DU, tra bod Twitter a Google wedi treialu llyfrgelloedd yn ystod etholiadau Senedd Ewrop 2019.

Adroddiad: twf ymgyrchu digidol

Yn 2018, gwnaethom ysgrifennu adroddiad am dwf ymgyrchu digidol yn y DU.

Gwnaethom argymhellion i'r llywodraeth er mwyn gwella tryloywder ymgyrchu digidol.

Darllenwch yr adroddiad llawn