Who we are

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo
hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb.