Overview of our Commissioners

Mae ein comisiynwyr yn cynrychioli’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, ac mae pedwar yn cael eu cyflwyno gan y pleidiau gwleidyddol yn Nhŷ’r Cyffredin. Fe'u gelwir yn 'gomisiynwyr enwebedig'. Ar hyn o bryd dim ond tair o'r pedair swydd sydd wedi eu llenwi.

Mae'r broses o ddewis y comisiynwyr i gynrychioli'r pleidiau gwleidyddol yn wahanol, ond mae pob comisiynydd yn gyfartal. 

Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon

Mae tri o'n comisiynwyr yn gyfrifol am Gymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Maent yn sicrhau bod yr ardaloedd hyn yn cael eu cynrychioli, yn enwedig pan fo'r gyfraith neu'r prosesau'n wahanol.

Pleidiau gwleidyddol

Comisiynwyr enwebedig

Cyflwynwyd tri o'n comisiynwyr gan Arweinwyr y tair plaid fwyaf, a phenodir y bedwaredd o blith ymgeiswyr a gyflwynwyd gan y pleidiau eraill.

Mae partïon enwebu yn bartïon cofrestredig gyda dau Aelod neu fwy o Dŷ'r Cyffredin.
 

Cyflwyno ac argymell yr ymgeiswyr

Mae'r Llefarydd yn rhoi cyfle i arweinwyr y pleidiau perthnasol gyflwyno enwau a CVs tri ymgeisydd. Mae'n rhaid iddynt gyflwyno tystiolaeth o addasrwydd pob ymgeisydd hefyd.

Bydd panel annibynnol yn adolygu'r wybodaeth gan arweinydd y blaid ac yn cyfweld â'r ymgeiswyr. Bydd y panel yn llunio adroddiad ar gyfer Pwyllgor y Llefarydd, sy'n gwerthuso'r ymgeiswyr.

Wedyn, bydd Pwyllgor y Llefarydd yn gwneud argymhellion ar sail yr adroddiad hwn. Ar ôl i Bwyllgor y Llefarydd wneud yr argymhellion, bydd y Llefarydd yn cynnal ymgynghoriad statudol â'r pleidiau perthnasol ar enwau'r ymgeiswyr llwyddiannus.

Ar ôl yr ymgynghoriad, bydd Pwyllgor y Llefarydd yn hysbysu Tŷ'r Cyffredin ynghylch ei argymhellion, gan gynnwys yr ymatebion a gafwyd yn yr ymgynghoriad statudol.

Bydd y Llefarydd yn gofyn i Arweinydd y Tŷ gyflwyno cynnig am Anerchiad cyffredin er mwyn penodi'r ymgeiswyr cymeradwy.

Penodi'r comisiynwyr

Os bydd y Tŷ yn cytuno ar y cynnig, bydd y Frenhines yn penodi ein comisiynwyr drwy Warant Frenhinol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Mai 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020