About our business plan

Mae ein cynllun busnes yn para am flwyddyn, o fis Ebrill i fis Mawrth.

Mae'n edrych ar y cynnydd rydym yn ei wneud yn erbyn y nodau a'r blaenoriaethau yn ein cynllun corfforaethol pum mlynedd, a'r hyn rydym am ei wneud yn y flwyddyn i ddod.

Mae'r cynllun busnes hwn yn ymwneud ag ail flwyddyn ein rhaglen waith pum mlynedd.

Summary of our position from our chair, Sir John Holmes

Edrychaf ymlaen at y cyfleoedd i wella profiad a hyder y pleidleiswyr ledled y DU.

Syr John Holmes, Cadeirydd

Ein gweledigaeth a’n nodau

Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad sector cyhoeddus o’r radd flaenaf - yn arloesol, yn sicrhau gwerth gwych ac yn cyflawni’r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr a deddfwyr.

Bwriadwn gyflawni’r weledigaeth hon drwy raglen waith pum mlynedd â phedwar nod:

  1. galluogi’r gwaith o gynnal etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion yr etholwyr a mynd i’r afael ag amgylchedd sy’n newid o hyd er wyn sicrhau bod pob pleidlais yn ddiogel ac yn hygyrch
  2. sicrhau system y gellir ymddiried fwyfwy ynddi a system gynyddol dryloyw o reoleiddio ym maes cyllid gwleidyddol, goruchwylio cydymffurfiaeth, hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith y rhai sy’n cael eu rheoleiddio a mynd ar drywydd achosion o dorri rheolau
  3. bod yn ganolfan arbenigedd annibynnol uchel ei pharch, gan ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth i wella tryloywder, tegwch ac effeithlonrwydd ein system ddemocrataidd ymhellach, a helpu i’w haddasu i’r oes fodern, ddigidol
  4. rhoi gwerth am arian, gan wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau a’n harbenigedd er mwyn darparu gwasanaethau sy’n berthnasol i’r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr

Ein cynllun ar gyfer 2019-20

Mae’r adrannau dilynol yn amlinellu’r gwaith y byddwn yn ei wneud yn 2019-20 er mwyn parhau â’r gwaith o gyflawni ein nodau strategol, a’r ffordd y byddwn yn mesur ein llwyddiant o ran hynny.

Ein cynllun ar gyfer 2019-20

Ein cyflawniadau 2018/19

Mae’r cynllun busnes hwn yn ymwneud ag ail flwyddyn ein rhaglen waith pum mlynedd. Bydd ein hadroddiad blynyddol yn rhoi gwybodaeth fanylach am berfformiad ar gyfer
2018/19 ond mae’r cyflawniadau hyn yn dangos rhywfaint o’r cynnydd a wnaed gennym tuag at gyflawni ein nodau corfforaethol.

Ein cyflawniadau 2018/19

Lawrlwythwch ein Cynllun Busnes

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Hydref 2019
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020