Ein gweledigaeth a’n nodau

Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad sector cyhoeddus o’r radd flaenaf – yn arloesol, yn sicrhau gwerth gwych ac yn cyflawni’r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr a deddfwyr.

Bwriadwn gyflawni’r weledigaeth hon drwy raglen waith pum mlynedd â phedwar nod:

Nod 1

Galluogi’r gwaith o gynnal etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion yr etholwyr a mynd i’r afael ag amgylchedd sy’n newid o hyd er mwyn sicrhau bod pob pleidlais yn ddiogel ac yn hygyrch

Nod 2

Sicrhau system y gellir ymddiried fwyfwy ynddi a system gynyddol dryloyw o reoleiddio ym maes cyllid gwleidyddol, goruchwylio cydymffurfiaeth, hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith y rhai sy’n cael eu rheoleiddio a mynd ar drywydd achosion o dorri rheolau

Nod 3

Bod yn ganolfan arbenigedd annibynnol uchel ei pharch, gan ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth i wella tryloywder, tegwch ac effeithlonrwydd ein system ddemocrataidd ymhellach, a helpu i’w haddasu i’r oes fodern, ddigidol

Nod 4

Darparu gwerth am arian, gan wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau a’n harbenigedd er mwyn darparu gwasanaethau sy’n berthnasol i’r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr. Mae’r nod hwn yn sail i’n holl waith

Y cyd-destun newidiol

Gwelwyd newidiadau sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf i’r amgylchedd rydym  yn gweithio ynddo. Mae nifer gynyddol o ddigwyddiadau etholiadol cymhleth, y rhai a gynlluniwyd a’r rhai nas cynlluniwyd, toriadau  i gyllid y sector cyhoeddus, ac angen cynyddol i sicrhau bod y cyhoedd yn parhau i ymddiried  yn uniondeb etholiadau wedi bod yn nodweddion allweddol ar hyn. Tueddiadau yw’r rhain sy’n cael effaith bwysig ar ein gwaith, gwaith y gymuned

etholiadol ehangach, a phleidleiswyr, ac sy’n debygol o barhau. Ein nod yw bod yn gadarn wrth ymdrin â’r heriau hyn, wrth i ni ddarparu cymorth a throsolwg i’r gymuned etholiadol, gan gynnwys ymgeiswyr a phleidiau, gwella’r ffordd rydym yn rheoleiddio etholiadau’n effeithiol, a chynnal refferenda’n uniongyrchol lle bo angen.

Ein nodau a’n blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf

Darllen y cynllun corfforaethol yn llawn

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Mai 2020
Next review: 30 Mai 2020