Ein gweledigaeth a’n nodau

Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad sector cyhoeddus o’r radd flaenaf – yn arloesol, yn sicrhau gwerth gwych ac yn cyflawni’r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr a deddfwyr.

Bwriadwn gyflawni’r weledigaeth hon drwy raglen waith pum mlynedd â phedwar nod:

Nod 1

Galluogi’r gwaith o gynnal etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion yr etholwyr a mynd i’r afael ag amgylchedd sy’n newid o hyd er mwyn sicrhau bod pob pleidlais yn ddiogel ac yn hygyrch

Nod 2

Sicrhau system y gellir ymddiried fwyfwy ynddi a system gynyddol dryloyw o reoleiddio ym maes cyllid gwleidyddol, goruchwylio cydymffurfiaeth, hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith y rhai sy’n cael eu rheoleiddio a mynd ar drywydd achosion o dorri rheolau

Nod 3

Bod yn ganolfan arbenigedd annibynnol uchel ei pharch, gan ddefnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth i wella tryloywder, tegwch ac effeithlonrwydd ein system ddemocrataidd ymhellach, a helpu i’w haddasu i’r oes fodern, ddigidol

Nod 4

Darparu gwerth am arian, gan wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau a’n harbenigedd er mwyn darparu gwasanaethau sy’n berthnasol i’r hyn sydd bwysicaf i bleidleiswyr. Mae’r nod hwn yn sail i’n holl waith

Y cyd-destun newidiol

Bu newidiadau sylweddol yn y cyfnod ers cyhoeddi'r cynllun corfforaethol diwethaf. 

Mae effeithiau pandemig COVID-19 ond megis dechrau dod i'r amlwg, gan gynnwys gohirio'r etholiadau a drefnwyd ar gyfer mis Mai 2020.  Cam i'w groesawu yw hyn, ond un sy'n creu her fawr o ran y gwaith o redeg yr etholiadau ym mis Mai 2021. 

Caiff etholiadau eu rhedeg yn dda o hyd, er gwaethaf y gofynion a roddir ar weinyddwyr etholiadau gan etholiadau annisgwyl. Mae boddhad y cyhoedd â'r broses o gofrestru i bleidleisio, a phleidleisio ei hun, yn uchel o hyd. Mae ein gwaith rheoleiddio mewn perthynas â chyllid gwleidyddol wedi parhau i ddangos ei werth. 

Ond mae straen i'w gweld yn ein system. Mae pwysau sylweddol ar adnoddau a gallu awdurdodau lleol. I'r cyhoedd, mae'r system yn dibynnu ar hyder, y gellir ei golli'n gyflym os bydd amheuon yn dechrau codi. 

Er bod ein hymchwil gyda'r cyhoedd yn dangos bod y mwyafrif o'r bobl yn teimlo'n hyderus bod etholiadau mis Mai 2019 wedi cael eu rhedeg yn dda, a bod y rhan fwyaf o bleidleiswyr yn fodlon ar y broses bleidleisio, roedd lefelau hyder pleidleiswyr yn gyffredinol yn y gwaith o redeg Etholiad Seneddol Ewrop ac etholiadau lleol mis Mai yn is nag mewn etholiadau blaenorol. 

Dros y pum mlynedd nesaf, bydd yn hanfodol buddsoddi mewn diwygiadau i gefnogi'r broses o gynnal etholiadau'n effeithiol, sicrhau bod ymgyrchoedd yn effeithiol a thryloyw, a chryfhau hyder y cyhoedd. 

Un o'r heriau mwyaf rydym yn eu hwynebu yw cyfreithiau etholiadol o'r oes o'r blaen, o'r hen system gofrestru sydd angen ei moderneiddio, i'r llwyth o ddeddfau y mae angen i weinyddwyr etholiadol gyfeirio atynt wrth redeg sawl etholiad ar yr un pryd.  

Mae cynigion presennol gan Gomisiynau'r Gyfraith yn y DU wedi cynnig sail gryf dros waith pellach, ac rydym yn parhau i alw ar lywodraethau'r DU i weithredu ar y rhain. 

Mae natur ymgyrchu gwleidyddol yn newid o hyd. Caiff mwy o arian ei wario ar hysbysebion digidol. Mae angen i reoleiddwyr, a'r gyfraith, newid yn unol â'r datblygiadau hyn. 

Wrth i waith ymgyrchu newid, mae angen i ni sicrhau bod y pwerau a'r adnoddau cywir gennym i reoleiddio cyllid gwleidyddol yn effeithiol. Rydym yn gweithio'n galed i annog cydymffurfiaeth â phawb dan sylw. 

Nid yw'r materion hyn yn newydd, ond mae'r risgiau sy'n gysylltiedig â nhw yn cynyddu, a hefyd yr angen i weithredu ar fyrder. Mae ein cynllun yn amlinellu'r ffordd rydym yn bwriadu chwarae rhan yn y gwaith o fynd i'r afael â'r heriau hyn. Rydym hefyd yn bwriadu gweithio gyda holl lywodraethau'r DU i'w helpu i ddatblygu eu cynlluniau diwygio eu hunain. 
 

Ein nodau a’n blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf

Cynllun Corfforaethol Dros Dro 2020/21 – 2024/25

Diweddarwyd ddiwethaf: 22 Mehefin 2020
Adolygiad nesaf: 30 Mai 2020