About our Senior Leadership Group

Mae ein Huwch-grŵp Arwain yn cefnogi'r cyfarwyddwyr ac yn sicrhau bod eu timau'n gallu cyflwyno ein strategaethau a gweithio'n effeithiol.

Gweinyddu a Chanllawiau Etholiadol

Melanie Davidson, Pennaeth Cymorth a Gwella

Fel Pennaeth Cymorth a Gwella, Mel sy'n goruchwylio gwaith ein tîm rhanbarthol yn Lloegr.

Charlene Hannon, Pennaeth Canllawiau

Charlene sy'n goruchwylio gwaith ein timau canllawiau

Andy O'Neill, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Yr Alban

Fel Pennaeth y Comisiwn yn yr Alban, mae Andy yn sicrhau bod safbwyntiau rhanddeiliaid yr Alban yn cyfrannu at bob agwedd ar ein gwaith.

Ann Watt, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Gogledd Iwerddon 

Ann yw Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Ngogledd Iwerddon ac mae'n cynrychioli safbwyntiau rhanddeiliaid yng Ngogledd Iwerddon.

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru

Fel Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru, mae Rhydian yn canolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar Gymru ac yn sicrhau bod Cymru'n cael ei chynrychioli yn ein gwaith.

Rheoliad

Dan Adamson, Pennaeth Dros Dro Monitro a Gorfodi 

Dan sy'n arwain y tîm sy'n cynnal ein harchwiliadau.

Majella La Praik, Pennaeth Dros Dro Cofrestru ac Adrodd

Majella sy'n goruchwylio'r gwaith o gofrestru pleidiau gwleidyddol ac adrodd ar wariant.

Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil

Tim Crowley, Pennaeth Cyfathrebu a Dysgu Digidol

Mae Tim yn arwain y tîm sy'n gyfrifol am ein gwefan, ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol a phrosiectau dysgu.

Emma Hartley, Pennaeth Ymgyrchoedd a Hunaniaeth Gorfforaethol

Mae Emma yn goruchwylio'r tîm sy'n gyfrifol am ein hymgyrchoedd a'n cyfathrebu mewnol.

Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil

Phil sy'n arwain y tîm sy'n cyflawni ein prosiectau ymchwil.

Niki Nixon, Pennaeth Cyfathrebu Allanol

Niki sy'n goruchwylio tîm y wasg a'r tîm materion cyhoeddus.

Tom Hawthorn, Pennaeth Polisi

Fel Pennaeth Polisi, Tom sy'n arwain y tîm sy'n cyflawni ein gwaith polisi.

Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad

Fel Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad, mae David yn goruchwylio ein gwaith llywodraethu a'n tîm cymorth busnes.

Jennifer Hartland, Pennaeth Adnoddau Dynol

Mae Jennifer yn rheoli pob agwedd ar Adnoddau Dynol, o'r gwaith recriwtio i lesiant.

Joanne Crofton-Diggins, Pennaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Joanne sy'n goruchwylio ein tîm TG, yn ogystal â'n swyddogaethau gwybodaeth.

Tracey Blackman, Rheolwr Ariannol

Tracey sy'n rheoli'r tîm cyllid a chaffael.

Carol Sweetenham, Pennaeth Prosiectau 

Carol sy'n goruchwylio'r broses o gyflawni ein prosiectau.

Cwnsler Cyfreithiol y Comisiwn 

Amanda Kelly, Cwnsler Cyfreithiol y Comisiwn 

Fel Pennaeth Materion Cyfreithiol, mae Amanda yn sicrhau bod ein gwaith yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Ionawr 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020