About our commission board

Mae Bwrdd y Comisiwn, sy'n cynnwys ein comisiynwyr a'n tîm gweithredol, yn cyfarfod yn rheolaidd i siarad am ein cynlluniau a'r ffordd rydym yn gwireddu'r cynlluniau hynny.

Yn ogystal, mae Bwrdd y Comisiwn yn cynnal diwrnodau anffurfiol y comisiynwyr, er mwyn ystyried materion penodol yn fanylach.

Rydym yn cyhoeddi cofnodion y cyfarfodydd hyn er mwyn i chi ddeall mwy am yr hyn a wnawn.

Cyhoeddi cofnodion cyfarfodydd

Rydym yn cyhoeddi ein cofnodion ar ôl i'n comisiynwyr eu hadolygu a'u cymeradwyo yn y cyfarfod ar ôl y cymerwyd cofnodion.

Golygiadau

Weithiau mae'n rhaid i ni olygu'r cofnodion, lle byddwn yn dileu gwybodaeth benodol. Rydym yn golygu'r cofnodion os bydd y wybodaeth: 

 • yn cael ei chyhoeddi yn y dyfodol
 • yn ymwneud â pholisïau rydym yn eu datblygu o hyd
 • yn sensitif, am ein bod wedi ei chael yn ein rôl fel rheoleiddiwr
 • yn ymwneud â chamau gorfodi
 • o bosibl yn sensitif am reswm arall

Rydym yn gwneud unrhyw olygiadau a wnaed gennym yn glir, drwy gynnwys crynodeb. Bydd y crynodeb hwn naill ai'n cynnig trosolwg o'n golygiadau, neu ein rhesymau dros olygu'r wybodaeth.

Cofnodion cyfarfod diweddaraf

5 Mehefin 2019

Y pynciau ar agenda'r cyfarfod hwn oedd:

 • Diweddariad ar ddigwyddiadau pleidleisio mis Mai 
 • Prosiect moderneiddio cofrestru etholiadol
 • Cadarnhad o gamau gweithredu sy'n codi o adolygiad o Effeithiolrwydd y Bwrdd 24 Ebrill 2019
 • Yr Adroddiad ar Berfformiad Chwarter 4 2018/19
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am Ffyrdd o Weithio
 • Blaengynllun o fusnes y Bwrdd 2019/20 
 • Cyfarfod y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr a chyfarfodydd pwysig yng Nghymru, yr Alban, ac yng Ngogledd Iwerddon

Darllenwch y cofnodion llawn ar gyfer cyfarfod 5 Mehefin 2019.

Cofnodion cyfarfod 2019

Cofnodion cyfarfod 2018

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 January 2020
Next review: 29 May 2020