Sut mae galluedd meddyliol yn effeithio ar yr hawl i gofrestru i bleidleisio?

Sut mae galluedd meddyliol yn effeithio ar yr hawl i gofrestru i bleidleisio?

Nid yw diffyg galluedd meddyliol yn gyfystyr ag anghymhwyster cyfreithiol rhag pleidleisio.1 Mae unigolion sy'n bodloni'r amodau cymhwyso cofrestru eraill yn gymwys i gofrestru ni waeth beth fo'u galluedd meddyliol. 

Hawliau pleidleisio 

Er y gellir cofrestru etholwyr ag unrhyw lefel o alluedd meddyliol, neu ddim alluedd meddyliol, i bleidleisio, rhaid i'r penderfyniad ynghylch a ddylid pleidleisio a sut y dylid pleidleisio mewn etholiad gael ei wneud gan yr etholwr ei hun, ac nid gan unrhyw unigolyn arall ar ei ran. Ni chaiff y sawl sy'n gofalu am unigolyn, neu sy'n gwneud penderfyniadau ar ei ran fel arall, wneud penderfyniadau mewn perthynas â phleidleisio.

Rydym wedi llunio canllawiau i staff gofal yng Nghymru a Lloegr sy'n trafod ymgysylltu â'r sawl y maent yn gofalu amdanynt, a'r lefelau cymorth y cânt eu darparu mewn perthynas â chais unigolyn i gofrestru ac am bleidlais absennol. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Mai 2021