Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Overview

Mae ein hadroddiadau yn asesu pa mor effeithiol mae'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflawni eu dyletswydd o gynnal cofrestrau etholiadau cywir a chyflawn.

Gweld fersiwn hygyrch y safonau

Ynghylch y safonau

Mae'r safonau newydd arfaethedig yn canolbwyntio o ran y canlyniadau y dylid eu cyflawni, yn hytrach na'r prosesau sy'n cael eu dilyn, gyda'r nod o helpu EROs a'u timau i ddeall effaith eu gweithgareddau cofrestru etholiadol. Dylai hyn helpu EROs i wneud penderfyniadau gwybodus ar ba weithgareddau sy'n cael eu cyflawni, sut mae'r gweithgareddau hyn yn cael eu cyflawni a sut y gellir defnyddio eu hadnoddau cyfyngedig yn effeithlon ac yn effeithiol.

Amcanion y safonau perfformiad

  • Cefnogi EROs a’u timau i gyflawni gwasanaethau cofrestru etholiadol effeithlon ac effeithiol, a’u galluogi i ddangos effaith eu gweithgaredd cofrestru etholiadol
  • Darparu sicrwydd i’r cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol (megis pleidiau gwleidyddol ac aelodau etholedig) bod EROs yn gwneud popeth a allant i sicrhau bod pawb sy’n gymwys i bleidleisio ac yn dymuno pleidleisio yn gallu gwneud hynny

Beth mae'r safonau yn eu cynnwys?

Canlyniad:

Mae hwn yn datgan yr amcan bras y dylai EROs geisio ei gyflawni. Mae’r safonau perfformiad yn gosod tri amcan bras y dylai EROs geisio eu cyflawni.

  • Mae cofrestrau etholiadol mor gywir a chyflawn â phosib, gan sicrhau bod pawb sy'n gymwys i bleidleisio ac yn dymuno pleidleisio yn gallu gwneud hynny
  • Mae pleidleisio absennol yn hygyrch gan sicrhau bod pawb sy’n gymwys am bleidlais absennol ac yn bwriadu ei defnyddio wedi eu cynnwys ar y rhestr bleidleisio absennol berthnasol
  • Mae rhanddeiliaid ac etholwyr yn hyderus y caiff cofrestrau etholiadol eu rheoli mewn modd diogel
Pa fewnbwn sydd ei angen?

Mae hyn yn nodi'r adnoddau y bydd angen eu darparu ar gyfer y gwasanaeth fel y gellir cyflawni'r gweithgareddau angenrheidiol. 

Pa weithgareddau yr ymgymerir â nhw?

Nid yw hwn yn darparu rhestr gyflawn o’r gweithgareddau, ond yn hytrach grynodeb o’r prif weithgareddau y mae’n debygol y byddai angen i EROs eu cyflawni er mwyn bodloni’r amcan. Mae ein canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol wedi eu dylunio i’w cynorthwyo nhw wrth iddynt bennu’r gweithgareddau penodol y bydd angen ymgymryd â nhw yn eu hamgylchiadau neilltuol.

Pa wybodaeth sydd ei hangen i ddeall effaith ein gweithgareddau?

Mae hwn yn amlygu’r data a’r wybodaeth ansoddol a fydd yn helpu i ddangos effaith y gweithgareddau, ac a ddylai fod yn sail i’r modd y mae EROs a’r Comisiwn yn gallu pennu llwyddiant eu gwaith. Eto, nid rhestr gyflawn yw hon, a gellid ategu’r wybodaeth a geir yma gan ddata ychwanegol neu wybodaeth y mae’r ERO yn credu ei bod yn berthnasol i’w berfformiad.

Pa wahaniaeth a wneir?

Mae hwn yn crynhoi’r effeithiau cyfun y mae’r gweithgareddau yn eu cael ac a fyddai, gyda’i gilydd, yn cyfrannu at gyflawniad y canlyniad yn y pen draw. 

Sut gallem benderfynu ar lwyddiant ein gwaith?

Mae hyn yn pennu'r mesurau a fydd yn helpu i ddangos pa wahaniaeth y mae'r gwaith yn ei wneud. Mewn rhai achosion, ni fydd y gwahaniaeth yn syml i'w feintioli na'i fesur fel arall, ac felly efallai bydd yn rhaid dibynnu ar gyfuniad o sawl mesur er mwyn dangos yr hyn y mae'r gwaith yn ei gyflawni. 
 

 

Defnyddio’r Safonau Perfformiad ERO

Rydym am sicrhau bod EROs a’u timoedd yn cael y safonau’n ddefnyddiol wrth ddeall, gwella, ac adrodd am eu perfformiad.

Mae’r safonau wedi eu dylunio i helpu EROs i ddeall effaith eu gweithgareddau ar gyflawniad cyffredinol eu gwasanaethau cofrestru. Dylent hefyd helpu i ganfod lle y gellir gwneud gwelliannau, a chynorthwyo EROs i adrodd am eu perfformiad yn lleol.

Dylai EROs fod yn defnyddio’r data a’r wybodaeth ansoddol a osodwyd allan yn y safonau i’w helpu i ddeall effaith eu gweithgareddau fel y gallant ganfod beth sy’n gweithio a beth nad yw’n gweithio a lle y gellir gwneud gwelliannau. Mae’r fframwaith wedi ei ddylunio i gynorthwyo’r dadansoddi hwn a pheri i EROs ganolbwyntio ar y data a’r wybodaeth allweddol a fydd yn dangos beth sy’n gweithio’n dda a beth nad yw’n gweithio cystal.

Dylai’r safonau hefyd helpu EROs i ddangos yn lleol - p’un ai o fewn awdurdod lleol ERO, i aelodau etholedig, neu yn fwy eang - sut mae’r gweithgareddau y maent yn ymgymryd â nhw yn cyfrannu at ddarparu gwasanaeth cofrestru effeithlon ac effeithiol, ac, yn y pen draw, sut y byddant yn helpu i sicrhau bod pawb sy’n gymwys i bleidleisio ac yn bwriadu pleidleisio yn gallu gwneud felly.