Ganllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau (gweithredol) sy'n gweinyddu etholiad Senedd y DU

Dod o hyd i arwyddluniau pleidiau gwleidyddol ar ein cronfa ddata pleidiau ar-lein

Noder: mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn berthnasol i Brydain Fawr yn unig. Nid yw'n cynnwys etholiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Rydym wedi llunio amserlen sy'n cynnwys yr holl ddyddiadau can sy'n berthnasol i etholiad cyfferdinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr a gynhelir ar 12 Rhagfyr. Gallwch ei gwel yma:

 

Rydym hefyd wedi llunio amserlen gyfun ar gyfer yr awdurdodau hynny yng Nghymru a Lloegr sy'n cynnal is-etholiadau prif ardal neu blwyf llywodraeth leol ar yr un diwnod ag etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr, sef ar 12 Rhagfyr. Gallwch ei gwel yma:

Missing media item.

Rydym wedi llunio nodyn canllaw ategol byr i drafod yr heriau sy'n gysylltiedig â rheoli digwyddiad pleidleisio 12 Rhagfyr. Gallwch ei weld yma:

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllawiau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
  • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau
  • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
  • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
  • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
Missing media item.

Data portal

Mewnbynnu eich data etholiadol

Defnyddiwch ein porth i fewnbynnu'ch data gweinyddol etholiadol.

Cyn y gallwch chi fewnbynnu'ch data, bydd angen i chi gyrchu dolen mewn e-bost dyddiedig 18 Rhagfyr 2019 i'ch cyfeiriad e-bost gwasanaethau etholiadol.

Mewnbynnu eich data nawr

Gallwch ddod o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i fewnbynnu'ch data yn ein canllaw defnyddiwr yn Rhan F.