Rydym yn rheoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol ac yn cynnal cofrestri pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Rhaid i bleidiau gwleidyddol ddilyn rheolau penodol a nodir yn y gyfraith.

Mae ein canllawiau yma i helpu pleidiau i gydymffurfio â'r rheolau. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i gyhoeddi. Cynhelir yr etholiad ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Mae ein canllawiau ar gael yma

Mae ein canllawiau yn cynnwys:

Chwilio am ffurflen?

Gallwch gyflwyno pob ffurflen ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein.

Neu mae rhestr lawn o'n ffurflenni ar gyfer pleidiau gwleidyddol yma - Ffurflen.


Etholiad Cyffredinol Senedd y DU

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr 2019.

Dechreuodd y cyfnod rheoledig ar gyfer partïon ar 13 Rhagfyr 2018 (365 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio) ac mae'n dod i ben ar 12 Rhagfyr 2019.

Etholiad Senedd Ewrop

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop bydd yn cael eu cynnal ar 23 Mai 2019.

Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Mae'r cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn gymwys yn ôl weithredol a dechreuodd y cyfnod hon ar 23 Ionawr 2019.


Newidiadau i’r gyfraith

Mae llywodraeth y DU wedi newid y gyfraith ar bwy all roi neu fenthyg arian i bleidiau gwleidyddol cofrestredig y DU. O'r 31 Rhagfyr 2020, ni ellir derbyn rhoddion a benthyciadau bellach gan:

  • Cwmnïau sydd wedi'u hymgorffori mewn aelod-wladwriaeth arall yr UE
  • Unigolion a sefydliadau yn Gibraltar

Mae eithriad i bleidiau ar gofrestr Gogledd Iwerddon a derbynwyr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon. Nid yw'r gyfraith wedi newid ar eu cyfer o ran derbyn rhoddion a benthyciadau gan unigolion a sefydliadau yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Mae hi dal yn bosibl i lywodraeth y DU i ohirio, diddymu neu newid y cyfreithiau newydd hyn. Mae'n rhaid i drysoryddion pleidiau a derbynwyr a reoleiddir wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y sefyllfa ddiweddaraf cyn derbyn rhoddion neu fenthyciadau. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted â'n bod yn gwybod mwy.

Dyddiadau allweddol ar gyfer 2020

Fel rhan o reoleiddio cyllid plaid a chynnal tryloywder, rhaid i bartïon gyflwyno adroddiadau ariannol ar roddion, benthyciadau a gwariant erbyn dyddiadau penodol.

Eleni bydd angen i'r pleidiau a fu'n cystadlu yn etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019 gyflwyno eu ffurflenni gwariant.

Mae partïon hefyd dan ddyletswydd i gadarnhau eu manylion ac adnewyddu eu cofrestriad bob blwyddyn.

Isod gallwch ddod o hyd i'r dyddiadau cau ar gyfer y prif ofynion ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn 2020.

13 Ionawr 2020

Dyddiad cau ar gyfer derbyn anfonebau ar gyfer  etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019
30 Ionawar 2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2019 - 31 Rhagfyr 2019)
10 Chwefror 2020Dyddiad cau ar gyfer talu anfonebau ar gyfer  etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019
12 Mawrth 2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflen wariant ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019 (gwariant £250k neu lai)
30 Ebrill 2020

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 1 (1 Ionawr 2020 - 31 Mawrth 2020)

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm a gwariant o dan £250k) ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 31 Rhagfyr 2019

7 Mai 2020

Diwrnod pleidleisio:

  • Etholiadau lleol ac   Etholiadau Maerol ar gyfer Awdurdodau Gyfun yn Lloegr
  • Etholiadau i Awdurdod Llundain Fwyaf
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr
12 Mehefin 2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflen wariant ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019 (gwariant  £250k neu fwy)
7 Gorffenaf 2020Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm neu wariant dros £250k) ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 31 Rhagfyr 2019
30 Gorffenaf 2019Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 2 (1 Ebrill 2020–30 Mehefin 2020)
30 Hydref 2020Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 3 (1 Gorffennaf 2020–30 Medi 2020)
30 Ionawr 2021Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2020–31 Rhagfyr 2020)