Chanllawiau ar y rheolau gwariant a rhoddion sy'n rhaid i ymgyrchwyr ddilyn

Mae'n rhaid i ymgyrchwyr deiseb adalw ddilyn rheolau ar wariant, roddion ac adrodd yn y cyfnod cyn refferendwm. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.

Ry'n ni'n cofrestru ymgyrchwyr yn Refferendwm yr UE ac yn rhoi cyngor a chanllawiau ar y rheolau gwariant a rhoddion sy'n rhaid i ymgyrchwyr ddilyn.

Mae ein canllawiau ar gael i helpu ymgyrchwyr i gydymffurfio gyda'r rheolau. Does dim rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio gyda'r gyfraith.

Cynhaliwyd Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd ar 23 Mehefin 2016.

Mae ein canllawiau ar gyfer y digwyddiad wedi'i osod isod. I gael mwy o wybodaeth ar y refferendwm, gweler

Canllawiau i ymgyrchwyr ar gyfer y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd

Ymgyrchwyr arweiniol dynodedig

Mae gan y Comisiwn Etholiadol ddyletswydd statudol i benodi grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig ar gyfer pob ochr o ymgyrch y refferendwm neu ar gyfer un ochr yn unig. Bydd yr ymgyrchydd dynodedig yn gweithredu fel y grŵp ymgyrchu arweiniol ar ran y rhai sy'n ymgyrchu dros y canlyniad hwnnw.

Rydym wedi dynodi The In Campaign Ltd fel y prif ymgyrchydd ar gyfer canlyniad Aros a Vote Leave Ltd fel y prif ymgyrchydd ar gyfer canlyniad Gadael yn refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y broses ddynodi yma: 

Cychwyn cyfnod y refferendwm

Mae cyfnod ymgyrchu ffurfiol a elwir yn gyfnod y refferendwm pan fydd y rheolau ar wariant yn gymwys. Mae cyfnod y refferendwm yn dechrau ar 15 Ebrill ac yn dod i ben ar y diwrnod pleidleisio sef 23 Mehefin.

Ni chewch wario mwy na £10,000 ar ymgyrchu yn ystod cyfnod y refferendwm, oni bai eich bod wedi cofrestru â ni i fod yn ‘ymgyrchydd cofrestredig’ cyn gwneud hynny.

Adrodd cyn y bleidlais

Yn y cyfnod cyn y refferendwm, rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig (heb gynnwys pleidiau gwleidyddol cofrestredig, ond gan gynnwys pleidiau llai) roi gwybod i ni am roddion a benthyciadau penodol. Gelwir hyn yn adrodd cyn y bleidlais.

Y cyfnod adrodd cyn y bleidlais cyntaf ar gyfer ymgyrchwyr cofrestredig yw 1 Chwefror - 21 Ebrill 2106. Y dyddiad cau ar gyfer yr adroddiad cyn y bleidlais cyntaf yw 28 Ebrill 2016.

Mae rhagor o wybodaeth am adroddiadau cyn y bleidlais ar ein gwefan. Y dyddiadau adrodd cyn y bleidlais ar gyfer ymgyrchwyr cofrestredig yw:

Diweddariadau

Rydym yn cyhoeddi cyfres o ddiweddariadau i'ch hysbysu'n rheolaidd am y Refferendwm a phryd fyddwn yn cyhoeddi mwy o ganllawiau.

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau drwy e-bost

Diweddariadau rheolaidd ar gyfer ymgyrchwyr refferendwm

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 10 – 30 Mehefin 2016 (PDF)

 • refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd
 • talu anfonebau ar gyfer gwariant ymgyrchu a hawl i dalu
 • cofnod o ddim gwariant
 • dyddiadau cau adrodd ymgyrchu
 • ymgyrchwyr refferendwm anghofrestredig
 • ble gallwch chi gael mwy o wybodaeth

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 9 – 11 Mai 2016 (PDF)

 • mynychu'r digwyddiad cyfrif cenedlaethol
 • Digwyddiad briffio'r Prif Swyddog Cyfrif i ymgyrchwyr
 • adrodd cyn y bleidlais
 • argraffnodau
 • cydweithio
 • ble y gallwch gael rhagor o wybodaeth

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 8 – 13 Ebrill 2016 (PDF)

 • penodi ymgyrchwyr arweiniol dynodedig
 • dechrau cyfnod y refferendwm
 • cofrestr o ymgyrchwyr

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 7 – 31 Mawrth 2016 (PDF)

 • amserlen y refferendwm
 • canllawiau i ymgyrchwyr
 • cofrestru fel ymgyrchydd
 • grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig
 • llyfryn gwybodaeth i'r cyhoedd ar Refferendwm yr UE
 • ble y gallwch gael rhagor o wybodaeth

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 6 – 26 Chwefror 2016 (PDF)

Mae'r diweddariad hwn wedi cael ei ddiwygio i gywiro'r dyddiad adrodd cyn y bleidlais o 29 Ebrill i 28 Ebrill.

 • dyddiadau allweddol y refferendwm
 • gwasanaeth cyngor a chanllawiau
 • cyfnod y refferendwm ac etholiadau mis Mai
 • cyfyngiadau ar

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 5 – 26 Ionawr 2016 (PDF)

 • statws y Ddeddf a'r rheolau i ymgyrchwyr
 • canllawiau i ymgyrchwyr
 • cofrestru fel ymgyrchydd
 • adrodd cyn y bleidlais
 • rhoddion a benthyciadau

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 4 – 21 Gorffennaf 2015 (PDF)

 • Statws yDdeddf
 • sut rydym yncyhoeddi ein canllawiau
 • Etholiadau Mai2016: etholiadau Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon.
 • cyfrifpleidleisiau yn refferendwm yr UE

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 3 – 4 Tachwedd 2015 (PDF)

 • grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig
 • rôl y Comisiwn yn y broses ddynodi
 • y cyfnod gwneud cais am ddynodiad
 • sut y caiff y penderfyniad dynodi ei wneud

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 2 – 7 Hydref 2015 (PDF)

 • statws y Bil
 • cwestiwn y refferendwm
 • cofrestru
 • gwariant ar y refferendwm

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 1 - 16 Gorffennaf 2015 (PDF)

 • crynodeb o'n rôl yn y refferendwm
 • gwybodaeth sylfaenol ynghylch y refferendwm
 • ble allwch chi gael mwy o wybodaeth

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein canllawiau cysylltwch â ni ar 0333 103 1929 neu drwy e-bost pef@electoralcommission.org.uk.

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau cysylltwch â swyddfa'r wasg: 020 7271 0704 neu drwy e-bost: press@electoralcommission.org.uk.

Cyflwyniadol

Cyflwyniad i refferendwm

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Beth yw refferendwm
 • Beth sy'n digwydd pan gynhelir refferendwm
 • Pwy sy'n gwneud beth
Trosolwg

Ymgyrchu a chofrestru ar gyfer ymgyrchwyr Refferendwm yr UE

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Ymgyrchwyr mewn referenda
 • Cofrestru fel ymgyrchydd
 • Ymgyrchwyr arweiniol
 • Cyfnod y refferenda
 • Amserlen y refferenda

Trosolwg:

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau:

Amserlen:

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Cydweithio ar gyfer ymgyrchwyr Refferendwm yr UE

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cydweithio ag ymgyrchwyr refferendwm eraill
 • Yr hyn sydd ac nad yw'n wariant ar y refferendwm
 • Adrodd ar ôl y refferendwm
Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Adrodd cyn y bleidlais ar gyfer ymgyrchwyr Refferendwm yr UE

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Amserlen adrodd cyn yr etholiad
 • Beth yw rhoddion a benthyciadau
 • Beth sydd angen i chi roi gwybod amdano
Trosolwg

Rhoddion a benthyciadau ar gyfer ymgyrchwyr Refferendwm yr UE

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Beth sy'n cyfrif fel rhodd
 • Derbyn rhoddion
 • Beth a olygwn gan fenthyciadau
 • Pwy all fod yn fenthyciwr
 • Cynnal gwiriadau i gadarnhau a yw rhoddwyr neu fenthycwyr yn rhai a ganiateir
 • Cofnodi rhoddion a benthyciadau a rhoi gwybod amdanynt

Trosolwg:

Trosolwg:

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau:

Taflen FFeithiau

Cyrff cyhoeddus a deunydd refferendwm yr UE

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y rheolau ar ba wybodaeth y gall rhai cyrff cyhoeddus ei chyhoeddi yn y cyfnod cyn y refferendwm