Canllawiau i helpu'r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i gydymffurfio â'r rheolau.

Mae rheolau ar gyfer gweithgareddau ariannol pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill mewn etholiadau mawr a refferenda. Rydym yn sicrhau y dilynir y rheolau hyn ac yn darparu canllawiau i helpu'r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i gydymffurfio â'r rheolau.

COVID-19

Diweddariad ar COVID-19 a derbyniadau ariannol

Mae etholiadau mis Mai wedi’u gohirio. Mae hyn yn golygu:

  • nid oes unrhyw ofyniad am bleidiau, ymgeiswyr nac ymgyrchwyr eraill i adrodd yn ariannol
  • nid oes modd adrodd ar unrhyw wariant yr aethpwyd iddo eisoes.
  • ni chaiff gwariant ei ad-dalu

Rydym ni, fel llawer o rai eraill, yn ceisio lleihau effaith COVID-19 ar ein staff, a'n gwaith.

Rydym yn rhoi trefniadau dros dro ar waith dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Cysylltu â ni

Dim ond trwy eithriad y byddwn yn trefnu cyfarfodydd, ond gallwn barhau i'ch cefnogi mewn ffyrdd eraill. Cysylltwch â ni trwy e-bost lle bo hynny'n bosibl. Mae ein gwasanaeth cyngor ar agor, ond efallai y byddwn wedi lleihau capasiti ar adegau.

Dosbarthu derbyniadau ariannol

Dosbarthwch eich ffurflenni ariannol ar-lein. Gallwn dderbyn post, hefyd, os oes angen. Peidiwch â dosbarthu'ch ffurflen â llaw. Ni allwn warantu y bydd unrhyw un o'n swyddfeydd yn agored i'w dderbyn.

Gadewch i ni wybod a ydych chi'n credu y bydd COVID-19 yn mynd i effeithio arnoch chi wrth gyflenwi unrhyw ffurflenni mewn pryd. Nodir dyddiadau cau ar gyfer ffurflenni yn ôl y gyfraith. Ni allwn eu newid. Os ydym yn gwybod bod COVID-19 yn effeithio arnoch chi i ddychwelyd unrhyw beth, gallwn eich cefnogi a chymryd yr amgylchiadau i ystyriaeth. Os nad ydym yn gwybod, y cyfan y byddwn yn ei weld yw dyddiad cau a gollwyd.

guidance

Mae'r ardal hon yn darparu canllawiau i:

Os ydych yn ymgyrchydd yn sefyll mewn etholiad ewch i'r ardal o'r wefan ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid.

Os ydych yn unigolyn neu'n sefydliad arall a reoleiddir (megis deiliad swydd etholedig berthnasol, cymdeithas anghorfforedig neu gymdeithas aelodau) ewch i weld trosolwg o'r rheolau ar roddion a benthyciadau i unigolion a sefydliadau eraill.