Canllawiau ar gofrestru a chynnal plaid

Ceisiadau i gofrestru pleidiau cyn Etholiadau mis Mai 2022

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno papurau enwebu ar gyfer pob etholiad a gynhelir ar 5 Mai 2022 bellach wedi mynd heibio. Erbyn hyn, nid yw'n bosibl caniatáu unrhyw geisiadau i gofrestru plaid wleidyddol newydd, diwygio enw plaid bresennol, diwygio neu ychwanegu arwyddlun, neu ychwanegu disgrifiad i'w ddefnyddio ar y papurau pleidleisio yn yr etholiadau hyn.

Bydd modd o hyd i chi wneud cais i gofrestru plaid newydd, neu ddiwygio manylion plaid gofrestredig, cyn etholiad yn y dyfodol. Gallwch weld sut i wneud hyn ar y dudalen hon.

Cais i newid neu dynnu disgrifiad

Os byddwn yn penderfynu caniatáu cais i newid neu dynnu disgrifiad, a bod y penderfyniad hwnnw yn cael ei wneud rhwng:

 • dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad (gan gynnwys y dyddiad hwnnw); a'r
 • diwrnod pleidleisio

yna ni ddaw'r newid i rym tan y diwrnod ar ôl y bleidlais.

Nodwch fod yn rhaid cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad cyn:

 • Dydd Llun 14 Mawrth 2022 ar gyfer etholiadau Cyngor yn yr Alban
 • Dydd Llun 28 Mawrth 2022 ar gyfer yr etholiadau eraill sy'n cael eu cynnal ar 5 Mai 2022

Pa fath o blaid hoffech ei chofrestru?

Rydym yn cofrestru dwy fath o blaid: plaid wleidyddol gofrestredig a phlaid lai.

Cofrestru plaid wleidyddol

Gall plaid wleidyddol gofrestredig wneud cais i gael ei chofrestru ar gofrestr Prydain Fawr, cofrestr Gogledd Iwerddon, neu'r ddwy. Mae pleidiau ar gofrestr Prydain Fawr hefyd yn dewis ym mha ran o Brydain Fawr y maent am gael eu cofrestru. Gall pleidiau ddewis o gyfuniad o Gymru, yr Alban a Lloegr.

Cofrestru plaid lai

Caiff plaid lai ei chofrestru ar gofrestru Prydain Fawr, ond dim ond mewn etholiadau cyngor plwyf yn Lloegr ac etholiadau cyngor cymunedol Cymru gall gystadlu. Os ydych yn cychwyn plaid lai ni fydd angen i chi gyflwyno cymaint o wybodaeth i ni wrth wneud cais i gofrestru, na bod yn destun i reoliadau ariannol o'r un graddau, o'i gymharu â phlaid wleidyddol gofrestredig.

Gwneud cais i gofrestru ar-lein?

Gallwch ddefnyddio gwasanaethau CPE Ar-lein i wneud popeth o gofrestru eich plaid, cyflwyno eich datganiadau statudol ar-lein i ddweud wrthym eich bod am ddadgofrestru eich plaid. Bydd angen i chi gofrestru fel defnyddiwr ar-lein a gallwch wneud hyn drwy e-bostio pef@electoralcommission.org.uk, ffonio ein rhif newydd 0333 103 1929 neu ein hen rif 020 7271 0616 neu drwy ddilyn y ddolen hon: 

 

Cyflwyniad

Cyflwyniad i gofrestru plaid wleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r Comisiwn Etholiadol
 • Cofrestr o bleidiau gwleidyddol
 • Pwy all sefyll mewn etholiad
 • Rolau swyddogol o fewn plaid neu grŵp
 • Cofrestru plaid
Golwg Gyffredinol

Trosolwg o enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau pleidiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i nodau adnabod
 • Sut y defnyddir nodau adnabod
 • Ble y cofnodir nodau adnabod
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Proses ar gyfer cofrestru plaid wleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i gofrestru plaid
 • Cyfrifoldebau a dyletswyddau
 • Y cofrestrau a’r mathau o bleidiau rydym yn eu cofrestru
 • Cwblhau ac anfon eich cais atom
 • Y cais a’r broses gofrestru
 • Apelio ein penderfyniad
Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

CPE Ar-lein - Cychwyn Arni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Manteision gweithio gyda PEF Ar-lein
 • Rôl gweinyddwr PEF Ar-lein
 • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda ni
 • Os ydych chi eisiau cofrestru gyda ni
 • Rheoli eich cyfrifon defnyddwyr