Ar y dudalen hon cewch wybod mwy am y Senedd y DU, gan gynnwys:

Yma mae mwy o wybodaeth am Senedd y DU, gan gynnwys ei gyfansoddiad ac am beth mae'n gyfrifol.

Beth mae Senedd y DU yn ei wneud?

Mae Senedd y DU yn cynrychioli pobl y Deyrnas Unedig. Mae'n gwneud penderfyniadau ac yn pasio cyfreithiau am nifer o faterion sy'n effeithio arnoch.

Beth yw ei gyfansoddiad?

Mae Senedd y DU wedi'i wneud o ddau 'Dŷ' - Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

Tŷ'r Cyffredin

Mae gan Dŷ'r Cyffredin 650 Aelod Seneddol (ASau). Mae pob AS yn cynrychioli rhan o'r DU a elwir yn 'etholaeth' neu'n 'sedd'. Mae ASau yn trafod materion gwleidyddol cyfredol a chynigion ar gyfer cyfreithiau newydd.

Darganfod mwy am Dŷ'r Cyffredin

Tŷ'r Arglwyddi

Mae gan Dŷ'r Arglwyddi oddeutu 700 o aelodau anetholedig sy'n craffu ar waith Tŷ'r Cyffredin.

Cyn 1999, roedd Tŷ'r Arglwydd yn bennaf yn cynnwys arglwyddi etifeddol oedd yn etifeddu eu teitl drwy eu teulu. Ar ôl 1999, mae'r mwyafrif o Arglwyddi bellach yn 'arglwyddi oes'. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu penodi am eu gwybodaeth neu eu profiad mewn maes arbennig, ond nid ydynt yn pasio'u teitl ymlaen.

Darganfod mwy am Dŷ'r Arglwyddi

 

Sut mae'n cael ei ethol?

Etholir Senedd y DU mewn etholiad cyffredinol y DU.

Mewn etholiad cyffredinol mae gennych un bleidlais i ddewis ymgeisydd i gynrychioli eich etholaeth yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae mwyafrif yr ymgeiswyr o bleidiau gwleidyddol, ond gellid hefyd cael ymgeiswyr annibynnol.

Ar ôl etholiad cyffredinol, bydd y Frenhines yn gofyn i arweinydd y blaid gyda'r mwyaf o ASau i fod yn Brif Weinidog a ffurfio llywodraeth fydd yn rhedeg y wlad. Bydd arweinydd y blaid gyda'r ail nifer fwyaf o ASau yn dod yn Arweinydd yr Wrthblaid.

Pwy sy'n gymwys i bleidleisio?

I bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU mae angen eich bod wedi cofrestru i bleidleisio, a hefyd:

  • yn 18 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig neu ddinesydd cymwys y Gymanwlad
  • yn preswylio mewn cyfeiriad yn y DU (neu'n ddinesydd y DU sy'n byw tramor sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y Deyrnas Unedig yn yr 15 mlynedd diwethaf)
  • ddim wedi'ch eithrio'n gyfreithiol rhag pleidleisio

Ni all y canlynol bleidleisio mewn etholiad Senedd y DU:

  • aelodau Tŷ'r Arglwyddi
  • Dinasyddion yr UE (heblaw o'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Cyprus a Malta) sy'n byw yn y DU
  • unrhyw un heblaw dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
  • personau euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd, ac eithrio dirmyg llys (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesig bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Darganfod mwy o wybodaeth o ran pwy sy'n gymwys i bleidleisio

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2020
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020