Overview

Mae twyll etholiadol yn digwydd pan fydd rhywun wedi ceisio twyllo yn fwriadol mewn etholiad. Efallai fod rhywun wedi:

  • esgus bod yn rhywun arall ac wedi defnyddio ei bleidlais
  • gwneud datganiadau anwir ynghylch cymeriad personol ymgeisydd
  • dylanwadu ar rywun i bleidleisio yn groes i'w ewyllys

Mae'n fater difrifol ac fel arfer yn drosedd, sy'n tanseilio'r broses ddemocrataidd.

Rhaid rhoi gwybod i'r heddlu neu Crimestoppers am dwyll etholiadol.

Ydych chi wedi bod yn dyst i dwyll etholiadol?

Os ydych yn darllen hyn oherwydd eich bod yn credu eich bod wedi bod yn dyst i dwyll etholiadol, neu os ydych yn pryderu y gall fod yn digwydd, rhaid i chi roi gwybod amdano.

Os oes gennych unrhyw dystiolaeth, rhaid i chi roi gwybod i'r heddlu.

Os ydych ond yn pryderu na chaiff arfer gorau ei ddilyn, neu fod gweithgareddau anghyfreithlon wedi digwydd, dylech gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol neu'r Swyddog Canlyniadau ar gyfer eich ardal. Nhw sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiad neu'r refferendwm a bydd ganddynt gynlluniau ar waith er mwyn nodi ymddygiad amheus.

Rhoi gwybod am dwyll etholiadol

Os oes gennych dystiolaeth bod twyll etholiadol wedi digwydd, dylech gysylltu â'r heddlu ar 101.

Os oes trosedd yn digwydd nawr, ffoniwch 999.

Gallwch hefyd roi gwybod yn ddienw i Crimestoppers am y drosedd drwy ffonio 0800 555 111.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r sefydliadau hyn er mwyn atal, canfod a chymryd camau gweithredu yn erbyn twyll etholiadol:

  • pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr
  • awdurdodau lleol
  • yr heddlu
  • awdurdodau erlyn
  • y Post Brenhinol

Rydym yn llunio canllawiau i bobl sy'n ymwneud ag etholiad neu refferendwm. Mae'r canllawiau hyn yn helpu pawb i ddilyn yr arfer gorau a chydymffurfio â'r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2020
Adolygiad nesaf: 22 Gorffennaf 2020