Make sure you're registered

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru

Er mwyn pleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Dysgwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut i wneud cais

 

Gofyn i berson dibynadwy bleidleisio ar eich rhan

Os nad ydych yn gallu bwrw eich pleidlais yn bersonol, gallwch benodi rhywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i bleidleisio ar eich rhan. Gelwir hyn yn bleidlais drwy ddirprwy, ac yn aml cyfeirir at y sawl sy'n bwrw eich pleidlais fel eich dirprwy.

Gall y sawl sy'n pleidleisio ar eich rhan naill ai fynd i'ch gorsaf bleidleisio i fwrw eich pleidlais, neu gall wneud cais i bleidleisio ar eich rhan drwy'r post.

Gwybodaeth ambleidlais bost drwy ddirprwy

Os na all eich dirprwy fynd i'r orsaf bleidleisio, gallant wneud cais i bleidleisio drwy'r post. Mae hyn yn cael ei alw yn bleidlais bost drwy ddirprwy. Gallant wneud hyn hyd at 5pm, 11 diwrnod gwaith cyn y bleidlais. Bydd rhaid iddynt gysylltu â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol i gael rhagor o fanylion ac i ofyn am ffurflen gais bellach.

Gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Er mwyn gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen a rhoi rheswm pan na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol. 
Efallai eich bod wedi trefnu i fynd i ffwrdd ar wyliau, neu fod gennych gyflwr corfforol sy'n golygu na allwch fynd i'ch gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio. 

Bydd p'un a gaiff eich rheswm ei dderbyn ai peidio yn dibynnu ar y canlynol: 

 • y math o bleidlais drwy ddirprwy rydych yn gwneud cais amdani
 • pryd rydych yn gwneud cais
 • ble yn y DU rydych wedi cofrestru i bleidleisio

England, Scotland and Wales

Dychwelyd eich ffurflen yng Nghymru, Lloegr a'r Alban

Ar ôl i chi gwblhau eich ffurflen a sicrhau eich bod wedi'i llofnodi, mae angen i chi ei dychwelyd i'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol.  

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych bleidlais drwy ddirprwy yn barod, cysylltwch â'ch swyddfa gofrestru etholiadol leol i gael gwybod.

print form

Os na allwch argraffu'r ffurflen gais neu os oes angen i chi ei chael mewn fformat hygyrch, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol am gymorth.

Gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio yng Ngogledd Iwerddon, mae'n rhaid i chi roi rheswm dilys pam na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol.
Gallai hyn fod oherwydd:

 • salwch
 • anabledd
 • gwyliau
 • trefniadau gwaith

O dan amgylchiadau penodol, gallwch hefyd wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy benagored. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Lawrlwythwch y ffurflen pleidlais absennol a dewch o hyd i ragor o wybodaeth gan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.

Os gwnaethoch gofrestru i bleidleision ar-lein, bydd angen i chi ddarparu eich Rhif Cofrestru Digidol (DRN) ar eich cais am bleidlais drwy ddirprwy.

Os nad ydych yn siŵr a oes gennych bleidlais drwy ddirprwy yn barod, cysylltwch â Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon a fydd yn gallu rhoi gwybod i chi.
 

Pwy all fod yn ddirprwy i chi

Gall rhywun fod yn ddirprwy i chi os yw: 

 • yn 18 oed neu'n hŷn (yn yr Alban, gall fod yn 16 oed neu'n hŷn a bwrw eich pleidlais yn etholiadau Senedd yr Alban ac etholiadau llywodraeth leol) 
 • wedi cofrestru i bleidleisio
 • yn gallu mynd i'ch gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio
 • yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad neu'r refferendwm

Nid oes rhaid i'ch dirprwy fod yn perthyn i chi. Fodd bynnag, os nad yw'n berthynas agos, dim ond i ddau berson ar y mwyaf y gall fod yn ddirprwy. 

Yr hyn y mae angen i'r dirprwy a benodir gennych ei wneud ar y diwrnod pleidleisio

Mae'n rhaid i'r unigolyn a benodir gennych fel eich dirprwy fynd i'ch gorsaf bleidleisio leol i fwrw eich pleidlais.

Bydd yn derbyn cerdyn pleidleisio dirprwy a fydd yn dweud wrtho ble a phryd i fwrw eich pleidlais ar eich rhan.

Os na fydd yn derbyn cerdyn pleidleisio dirprwy, dylai ofyn i glerc eich swyddfa cofrestru etholiadol leol. Bydd y clerc yn gallu dweud wrtho ble i fynd i bleidleisio. 

Gallwch bleidleisio'n bersonol hyd yn oed os oes gennych bleidlais drwy ddirprwy, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny cyn i'ch dirprwy bleidleisio ar eich rhan. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020