Fersiynau o'r gofrestr etholiadol

Mae dwy fersiwn o'r gofrestr etholiadol. 

Mae'r fersiwn lawn yn cynnwys enw a chyfeiriad pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio, heblaw am y rheini sydd wedi cofrestru i bleidleisio'n ddienw.

Mae'r gofrestr agored (neu'r gofrestr olygedig yng Ngogledd Iwerddon) yn rhan o'r gofrestr etholiadol lawn. Mae'r fersiwn hon ar gael i unrhyw un sydd am ei phrynu, megis busnesau neu elusennau.

Gallwch optio allan o'r gofrestr agored pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio. Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio ac yn dymuno optio allan, bydd angen i chi gysylltu â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol.

Pwy sy'n cadw'r gofrestr etholiadol 

Nid ydym yn cadw'r gofrestr etholiadol, ac nid oes fersiwn ar-lein. 

Mae'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol yn cadw'r gofrestr etholiadol ar gyfer ei ardal. 

Os ydych am wirio a ydych wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gysylltu â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol.
 

Pwy sy'n gallu defnyddio'r gofrestr etholiadol lawn

Mae'r tîm etholiadol yn eich cyngor lleol yn defnyddio'r gofrestr at ddibenion etholiadol, megis dosbarthu cardiau pleidleisio. 

Caiff ei defnyddio hefyd ar gyfer: 

  • canfod troseddau 
  • galw pobl i wasanaeth rheithgor
  • gwirio ceisiadau am gredyd 

Caiff ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol cofrestredig ac ymgyrchwyr cofrestredig eraill hefyd gael copïau o'r gofrestr etholiadol lawn. Gallant ddefnyddio'r gofrestr ar gyfer gweithgareddau ymgyrchu, gan gynnwys anfon cyfathrebiadau etholiadol at bleidleiswyr. 
 

Candidate communication

Caiff ymgeiswyr mewn etholiadau cyffredinol Senedd y DU anfon un cyfathrebiad etholiadol, megis llythyr neu daflen, drwy'r post gan ddefnyddio'r Post Brenhinol heb orfod talu tâl post. Gallant naill ai ei anfon at bob pleidleisiwr cymwys ar y gofrestr etholiadol berthnasol, neu i bob cartref yn yr ardal etholiadol. 

Gall ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol cofrestredig ac ymgyrchwyr cofrestredig eraill gysylltu â chi mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys dosbarthu taflenni a chanfasio o ddrws i ddrws. Rhaid iddynt gydymffurfio â'r gyfraith wrth wneud hyn, gan gynnwys y gyfraith o ran y ffordd y maent yn cysylltu â chi ac yn trin eich gwybodaeth bersonol. Gallwch ganfod mwy am eich gwybodaeth bersonol ac ymgyrchu etholiadol gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Rhaid i ymgyrchwyr hefyd gydymffurfio â'r rheolau ynghylch adroddiadau ariannol a gwariant ar ymgyrchu
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Ebrill 2020
Next review: 14 Tachwedd 2020