Pwy sy'n cadw'r gofrestr etholiadol 

Nid ydym yn cadw'r gofrestr etholiadol, ac nid oes fersiwn ar-lein. 

Mae'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol yn cadw'r gofrestr etholiadol ar gyfer ei ardal. 

Os ydych am wirio a ydych wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gysylltu â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol.

Fersiynau o'r gofrestr etholiadol

Mae dwy fersiwn o'r gofrestr etholiadol. 

Mae'r fersiwn lawn yn cynnwys enw a chyfeiriad pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio, heblaw am y rheini sydd wedi cofrestru i bleidleisio'n ddienw.

Mae'r gofrestr agored (neu'r gofrestr olygedig yng Ngogledd Iwerddon) yn rhan o'r gofrestr etholiadol lawn. Mae'r fersiwn hon ar gael i unrhyw un sydd am ei phrynu, megis busnesau neu elusennau.

Gallwch optio allan o'r gofrestr agored pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio. Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio ac yn dymuno optio allan, bydd angen i chi gysylltu â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol.

Pwy sy'n gallu defnyddio'r gofrestr etholiadol lawn

Mae'r tîm etholiadol yn eich cyngor lleol yn defnyddio'r gofrestr at ddibenion etholiadol, megis dosbarthu cardiau pleidleisio.

Caiff ei defnyddio hefyd ar gyfer: 

  • canfod troseddau
  • galw pobl i wasanaeth rheithgor
  • gwirio ceisiadau am gredyd

Caiff ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol cofrestredig ac ymgyrchwyr cofrestredig eraill hefyd gael copïau o'r gofrestr etholiadol lawn. Gallant ddefnyddio'r gofrestr ar gyfer gweithgareddau ymgyrchu, gan gynnwys anfon cyfathrebiadau etholiadol at bleidleiswyr.

Cadw'r gofrestr yn gyfredol

Mae'n ofynnol i Swyddogion Cofrestru Etholiadol (EROs) gadw'r gofrestr o bleidleiswyr cymwys yn gyfredol. O fis Gorffennaf bob blwyddyn, maent yn cysylltu â phob cartref i ddarganfod a yw'r manylion ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Gelwir hyn yn ganfasio blynyddol.

Gellir cysylltu â'ch cartref mewn gwahanol ffyrdd, megis trwy:

  • y post
  • e-bost
  • ffôn
  • curo ar eich drws

Os oes angen i chi ddiweddaru'ch manylion ar y gofrestr etholiadol, mae'n bwysig eich bod chi'n ymateb cyn gynted ag y gallwch. Mae hyn yn golygu nad oes rhaid i nodiadau atgoffa gael eu hanfon, ac nid oes angen i rywun ymweld â chi i gael y wybodaeth hon.

Effaith COVID-19 ar ganfasio 2020

Effaith COVID-19 ar ganfasio 2020

Bydd canfasio 2020 yn cael ei gynnal oddi ar 1 Gorffennaf 2020. Mae'n ofynnol i EROs wneud hyn yn ôl y gyfraith. Nid ydyw wedi'i atal o ganlyniad i COVID-19.

Pan gysylltir â chi, os bydd angen i chi newid eich gwybodaeth gofrestru, ymatebwch cyn gynted â phosibl. Bydd yn sicrhau bod y broses yn rhedeg yn llyfn. Mae hefyd yn golygu na fydd angen cyswllt ychwanegol, sy'n arbennig o bwysig ar hyn o bryd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Mehefin 2020
Adolygiad nesaf: 14 Tachwedd 2020