Guidance: rhoddion a benthyciadau i unigolion a sefyliadau eraill

Rhoddion a benthyciadau i unigolion a sefyliadau eraill

Mae rheolau ynghylch pwy all wneud rhoddion a benthyciadau i rai pobl a sefydliadau sy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch gwleidyddol. Yr unigolion a’r grwpiau a reoleiddir gennym yw:

 • Deiliaid rhai swyddi a etholir:
  • Aelodau o Senedd y DU
  • Aelodau o Senedd Ewrop sy’n cynrychioli’r DU
  • Aelodau o Senedd yr AlbanAelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Aelodau o Gynulliad Gogledd Iwerddon
  • Aelodau o unrhyw awdurdod lleol yn y DU (ac eithrio cynghorau plwyf neu gymuned) gan gynnwys Cynulliad Llundain
  • Maer Llundain ac unrhyw Faer etholedig arall
  • Aelodau pleidiau gwleidyddol
 • Grwpiau o aelodau plaid (a elwir hefyd yn gymdeithasau aelodau)

Mae’n rhaid i’r bobl a’r sefydliadau hyn adrodd am roddion a benthyciadau uwchben lefel arbennig i ni a byddwn ni’n cyhoeddi manylion yr adroddiadau hynny.

Does dim rhaid i aelodau Tŷ’r Cyffredin adrodd am roddion a benthyciadau i ni, ond mae’n rhaid iddyn eu hadrodd i’r Gofrestr o Fuddion Ariannol Aelodau.

Newidiadau i'r gyfraith

Mae llywodraeth y DU wedi newid y gyfraith ar bwy all roi neu fenthyg arian i bleidiau gwleidyddol cofrestredig y DU. O'r dyddiad y bydd y DU yn gadael yr UE, ni ellir derbyn rhoddion a benthyciadau bellach gan:

 • Cwmnïau sydd wedi'u hymgorffori mewn aelod-wladwriaeth arall yr UE
 • Unigolion a sefydliadau yn Gibraltar

Mae eithriad i bleidiau ar gofrestr Gogledd Iwerddon a derbynwyr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon. Nid yw'r gyfraith wedi newid ar eu cyfer o ran derbyn rhoddion a benthyciadau gan unigolion a sefydliadau yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Mae hi dal yn bosibl i lywodraeth y DU i ohirio, diddymu neu newid y cyfreithiau newydd hyn. Mae'n rhaid i drysoryddion pleidiau a derbynwyr a reoleiddir wneud yn siŵr eu bod yn gwybod y sefyllfa ddiweddaraf cyn derbyn rhoddion neu fenthyciadau. Byddwn yn diweddaru ein gwefan cyn gynted â'n bod yn gwybod mwy.

Y Diweddaraf

Changes to the confidentiality rules on donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees from 1 July 2017

12-03-2018

The Transparency of Donations and Loans etc. (Northern Ireland Political Parties) Order 2018 was made on 7 March 2018.It changes the rules on the confidentiality of donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees (members of registered political parties, members associations, and holders of relevant elective office such as MPs, MEPs, MLAs and councillors).

Find out more on the changes to the law in our factsheet (PDF)

Our guidance has been updated, and we will be publishing revised versions of the donations returns and loans reports forms to reflect the changes to the legislation.

Canllawiau i unigolion a sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio

Rydym yn darparu canllawiau i’r unigolion a’r sefydliadau yr ydym yn eu rheoleiddio i’w helpu i gydymffurfio â’r rheolau. Ewch i’n tudalennau canllawiau i ddarganfod mwy am y rheolau penodol: