Etholiad cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig ym Mhrydain Fawr

Canllawiau a'n hadnoddau ar gyfer ymgeiswyr yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. 

Rydym wedi cynhyrchu amserlen gyda'r dyddiadau cau perthnasol ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr.  

Canllawiau ynghylch aflonyddu a bygwth

Mae dadl wleidyddol gadarn yn rhan o ddemocratiaeth iach, ond weithiau gall pethau fynd yn rhy bell.

Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, gan weithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron a'r Comisiwn Etholiadol, wedi cynhyrchu dwy ddogfen ganllaw ar gyfer ymgeiswyr ac ymgyrchwyr, i'ch helpu chi i ddeall pan fydd ymddygiad yn mynd y tu hwnt i ddadl wleidyddol ac y gallai fod yn anghyfreithlon.

Mae yna ganllaw byr o'r enw 'Pan fydd pethau'n mynd yn rhy bell' sy'n darparu cyngor cyffredinol, a 'Canllaw ar y cyd i ymgeiswyr mewn etholiadau' hirach sy'n rhoi mwy o fanylion am natur troseddau posib.

Os ydych chi'n teimlo y gallai ymddygiad tuag atoch chi fod yn anghyfreithlon neu'n poeni am eich diogelwch chi neu ddiogelwch eraill, dylech chi gysylltu â'r heddlu bob amser.

 

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Elfennau sy'n eich gwahardd rhag sefyll mewn etholiad
Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?
  Rhan 2b

  Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?
  Missing media item.
  Rhan 4

  Yr ymgyrch

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
  • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
  • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
  • Rhadbost
  • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
  • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol
  Rhan 5

  Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl
  Rhan 6

  Ar ôl datgan y canlyniad

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Llw Seneddol neu gadarnhad teyrngarwch
  • Dychwelyd ernes
  • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
  • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
  • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad