Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: CPE Ar-lein a ffurflenni

Gwybodaeth ynghylch cofrestru ac adrodd ar-lein.

Os ydych yn bwriadu gwario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, neu mwy na £20,000 yn Lloegr yn ymgyrchu mewn etholiadau penodol, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid.

Os ydych yn ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig, mae rhai pethau mae'n rhaid i chi eu hadrodd i ni.

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth ynghylch cofrestru ac adrodd ar-lein. Os oes well gennych gyflwyno papurau ar-lein, gallwch hefyd ddod o hyd i'r holl ddogfennau perthnasol i chi eu hargraffu a'u cwblhau.

Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw agwedd o gwblhau'r ffurflenni - un ai ar-lein neu â llaw - gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ein canllawiau.

Darllen ein holl ganllawiau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.

Diweddariad pwysig ynghylch ein trefniadau postio

Mae ein swyddfa yn Llundain, 3 Bunhill Row, yn cael ei hadnewyddu ar hyn o bryd, ac o’r herwydd mae ar gau. Mae holl staff y Comisiwn ym mhob un o’n swyddfeydd hefyd yn gweithio o bell o ganlyniad i’r cyfyngiadau COVID-19 presennol.

Nes bydd y gwaith hwnnw wedi ei gwblhau, ni allwn dderbyn unrhyw ohebiaeth neu geisiadau, neu brosesu unrhyw daliadau, sy’n cael eu hanfon at ein swyddfa yn Llundain. Peidiwch ag anfon unrhyw beth atom trwy’r post. 

Rydym yn annog yn gryf bod ceisiadau a chofnodion statudol yn cael eu hanfon naill ai trwy ein system PEF Ar-lein, neu eu bod yn cael eu sganio a’u hanfon trwy e-bost at pef@electoralcommission.org.uk yn unig.

Os nad oes gennych fynediad at ein system PEF Ar-lein yn barod, ysgrifennwch atom trwy’r cyfeiriad e-bost uchod, gan sicrhau eich bod yn darparu’r wybodaeth ganlynol:

  1. Enw RTP eich ymgyrchydd. Dyma fesur diogelwch sy’n sicrhau ein bod ni’n gwybod bod yr ohebiaeth a anfonir gennych yn ddilys. Bydd hwn wedi cael ei anfon atoch pan wnaeth eich ymgyrchydd gofrestru gyntaf gyda ni.
  2. Cyfeiriadau e-byst yr holl swyddogion sydd angen cael eu cofrestru yn y system.

Os na all eich plaid gwblhau ceisiadau naill ai’n electronig neu ar-lein, rhowch wybod i ni fel y gallwn wneud trefniadau amgen. 

Byddwch yn ymwybodol, fodd bynnag, fod y dyddiadau cau statudol perthnasol yn annewisol. Rydym yn gwerthfawrogi ei bod yn anodd cyflawni tasgau gweinyddol ar ran eich plaid yn yr amgylchiadau presennol. Dyma pam rydym yn hysbysebu y dylai pleidiau ddefnyddio ein system PEF Ar-lein i wneud ceisiadau.

Adrodd ar-lein ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Gallwch gofrestru gyda ni, adrodd i ni, a'n hysbysu eich bod yn brif ymgyrchydd gan ddefnyddio ein system ar-lein ddiogel.

Mewngofnodi i CPE Ar-lein

Defnyddio CPE Ar-lein

Ffurflenni ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Neu, gallwch lawrlwytho a chwblhau’r ffurflen berthnasol a'i dychwelyd i ni drwy'r post, ffacs, sgan neu e-bost.

Ffurflenni

Cofrestru gyda ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

ffurflenni i gofrestru gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth ar gofrestru gyda ni, gweler ein canllawiau ar Cofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid:

Ffurflenni

Adrodd i ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

ffurflenni ar gyfer adrodd gwybodaeth ariannol i ni. I gael rhagor o wybodaeth ar drefniadau adrodd i ni, gweler ein canllawiau Rheoli gwariant ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau:

Ffurflenni

Ymgyrchu ar y cyd

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

ffurflenni i roi gwybod i ni eich bod chi'n brif ymgyrchydd. I gael rhagor o wybodaeth ar drefniadau adrodd i ni, gweler ein canllawiau ymgyrchu ar y cyd i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.