Beth yw’r rheolau o ran nawdd?

Dim ond gan roddwr a ganiateir y gellir derbyn taliadau nawdd dros £500 (£50 ar gyfer ymgeiswyr).

Rhaid adrodd am nawdd os yw’r swm rydych yn ei dderbyn gan un ffynhonnell yn fwy na: 

  • £7,500 ar gyfer pleidiau gwleidyddol cofrestredig, ymgyrchwyr di-blaid cofrestredig, ymgyrchwyr cofrestredig mewn refferenda a chymdeithasau aelodau 
  • £1,500 ar gyfer unedau cyfrifyddu pleidiau, aelodau plaid wleidyddol gofrestredig a deiliaid swyddi etholedig  
  • £50 yn achos ymgeiswyr

Rhaid i bawb ar wahân i ymgeiswyr hefyd adrodd am roddion cyfanredol. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi ychwanegu rhoddion a benthyciadau a ganiateir rydych yn eu derbyn gan yr un ffynhonnell at ei gilydd a’u hadrodd yn y flwyddyn galendr os yw’r cyfanswm yn uwch na’r trothwyon hyn. 

Ar gyfer pleidiau gwleidyddol mae yna drothwyon gwahanol ar gyfer adrodd, yn ddibynnol ar b’un a yw’r ffynhonnell eisoes wedi cyflwyno rhodd neu fenthyciad adroddadwy i chi yn ystod y flwyddyn galendr: 

  • Os ydych eisoes wedi adrodd am y ffynhonnell yn ystod y flwyddyn galendr, y trothwy yw dros £1,500. 
  • Os ydych heb adrodd am y ffynhonnell yn ystod y flwyddyn galendr eto, y trothwy yw dros £7,500. 

Am ragor o wybodaeth am y rheolau parthed adrodd am roddion a benthyciadau i bleidiau, gweler:

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021