Faint o’r hyn a dderbynnir gennyf sy’n rhodd?

Wrth gyfrifo gwerth nawdd, dylid ystyried cyfanswm y taliad a dderbyniwyd, a’i adrodd os yw dros y trothwyon uchod.

Ni ddylid gwneud didyniad ar gyfer unrhyw werth masnachol, neu unrhyw fudd i’r noddwr etc.

Digwyddiadau a chiniawau codi arian

Os caiff digwyddiad ei gynnal gan neu ar ran plaid (neu uned gyfrifyddu plaid), neu sefydliad neu unigolyn arall a reoleiddir, rhaid i gefnogaeth sy’n helpu i fodloni costau’r digwyddiad gael ei thrin fel nawdd.

Ar gyfer taliadau at le wrth fwrdd mewn cinio a drefnir gan blaid neu unigolyn neu sefydliad arall a reoleiddir, mae’r gwahaniaeth rhwng gwerth y cinio a’r swm a delir yn rhodd.

Trin TAW

Lle bo taliad nawdd yn cynnwys TAW, bydd y cwestiwn o ran a ddylid adrodd am yr elfen TAW fel rhan o’r nawdd yn dibynnu ar y ffeithiau - er enghraifft, pe bai’r blaid wedi bod yn atebol am y TAW pe na bai wedi cael ei thalu, yna mae ei thalu yn fudd i’r blaid a dylid adrodd amdani fel nawdd.

Nawdd gan gwmnïau 

Lle bo cwmni yn gwneud taliad sy’n cael ei drin fel nawdd, mae’r cyfanswm yn cael ei ystyried yn rhodd yn ôl cyfraith etholiadol. Bydd angen i gwmnïau, felly, sicrhau eu bod wedi cydymffurfio ag unrhyw reoliadau perthnasol o ran cyflwyno rhodd wleidyddol o dan gyfraith cwmnïau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021