Crynodeb

Ar 23 Mai 2019 pleidleisiodd pobl ledled y DU mewn etholiadau i Senedd Ewrop, a oedd wedi'u hamserlennu o hyd o dan y gyfraith ond na ddisgwyliwyd iddynt gael eu cynnal. I bobl yng Ngogledd Iwerddon a rhannau o Loegr, cynhaliwyd y bleidlais hon yn fuan ar ôl etholiadau lleol a gynhaliwyd ar 2 Mai. 

Er mwyn sicrhau bod modd ymddiried yng nghanlyniadau etholiad, mae angen bod y cyhoedd yn hyderus yn y ffordd y caiff yr etholiad ei weinyddu. Yn ôl ein hymchwil gyda'r cyhoedd, roedd mwyafrif o bobl yn teimlo'n hyderus bod yr etholiadau ym mis Mai 2019 wedi cael eu rhedeg yn dda, ac roedd y rhan fwyaf o bleidleiswyr yn fodlon ar y broses bleidleisio. Ond, ar y cyfan, roedd lefelau hyder yn etholiadau Senedd Ewrop a'r etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr yn is o gymharu ag etholiadau eraill a gynhaliwyd yn ddiweddar. 
 

Delivering the elections – the experience of electoral administrators

Gwnaethom ofyn i weinyddwyr etholiadol sôn wrthym am eu profiadau eu hunain o gynnal yr etholiadau a'r anawsterau ymarferol a wynebwyd ganddynt.  

Soniodd y gweinyddwyr wrthym fod y cadarnhad hwyr y byddai etholiadau Senedd Ewrop yn cael eu cynnal a'r gorgyffwrdd rhwng amserlen yr etholiadau hynny ac amserlen yr etholiadau llywodraeth leol wedi ei gwneud hi'n anodd archebu lleoedd i'w defnyddio fel gorsafoedd pleidleisio a lleoliadau cyfrif a chael gafael ar staff ar gyfer gorsafoedd pleidleisio. 

Nid oedd rhai aelodau o staff ar gael mwyach gan nad oeddent wedi rhagweld y byddai angen iddynt fod ar gael i weithio. 

Roedd llawer o gyflenwyr ac argraffwyr hefyd yn llawn ac roedd hynny'n golygu nad oedd gan weinyddwyr lawer o hyblygrwydd i reoli amseriad argraffu cardiau pleidleisio a phecynnau pleidleisio post i sicrhau eu bod yn cael eu danfon cynharaf posibl i etholwyr. 

Roedd effaith hyn yn arbennig o nodedig yng Ngogledd Iwerddon lle gostyngodd y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais absennol ar gyfer etholiadau Seneddol Ewrop ar ddiwrnod pleidleisio'r etholiadau lleol. Rhoddodd hyn bwysau ychwanegol ar staff etholiadol ac achosodd ddryswch i bleidleiswyr.

O ystyried maint y deunydd ysgrifennu yr oedd yn rhaid ei argraffu ar gyfer yr etholiadau lleol, nid oedd y Prif Swyddog Etholiadol yn gallu argraffu a chyhoeddi cardiau pleidleisio tan ar ôl y dyddiadau cau pleidleisio absennol. Cafodd hyn effaith andwyol ar bleidleiswyr yng Ngogledd Iwerddon gan eu bod yn derbyn y wybodaeth bwysig hon yn rhy hwyr i wneud cais am bleidlais absennol.  

Paratoadau wrth gefn yng Ngogledd Iwerddon

Ym Mhrydain Fawr, fel deiliaid swyddi statudol annibynnol sydd fel rheol hefyd yn uwch swyddogion o fewn awdurdodau lleol, roedd gan y mwyafrif o Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol a swyddogion Canlyniadau ddigon o hyblygrwydd i ddechrau rhywfaint o gynllunio wrth gefn priodol cyn y cadarnhawyd yn ffurfiol y byddai'r etholiadau Seneddol Ewropeaidd yn cael eu cynnal.

Fodd bynnag, mae strwythur rheolaeth etholiadol yng Ngogledd Iwerddon yn wahanol yn yr ystyr bod y Prif Swyddog Etholiadol yn cael ei benodi'n uniongyrchol gan Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon ac yn adrodd iddo/iddi. Yn y cyd-destun hwn, credwn fod y Prif Swyddog Etholiadol wedi'i gyfyngu ym mha drefniadau wrth gefn y gallai eu rhoi ar waith i reoli'r risgiau posibl i bleidleiswyr a achosir gan y diffyg eglurder hwn.

Yn 2011, gwnaethom argymell y dylai Llywodraeth y DU ymgynghori â rhanddeiliaid yng Ngogledd Iwerddon ynghylch y trefniadau atebolrwydd sydd ar waith ar gyfer gwneud penderfyniadau'r Prif Swyddog Etholiadol.  Er bod y cyd-destun yn wahanol nag yn 2011, yn ein barn ni, mae hyn yn cefnogi pwysigrwydd parhaus cynnal adolygiad o'r fath.
 

Ym mis Chwefror 2019, cyn yr etholiadau ym mis Mai, cafodd y gyfraith ei newid er mwyn caniatáu i ymgeiswyr mewn etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr ddewis peidio â chael eu cyfeiriad cartref wedi'i argraffu ar y datganiad am y sawl a enwebwyd a'r papurau pleidleisio.

Croesawyd y newidiadau hyn a ddylai helpu i leihau'r risg y bydd ymgeiswyr etholiadau lleol a'u teuluoedd yn destun camdriniaeth a bygythiadau; fodd bynnag, byddai wedi bod yn fuddiol i ymgeiswyr a Swyddogion Canlyniadau pe bai'r ddeddfwriaeth newydd hon wedi'i chyflwyno'n gynharach. 

Yn yr etholiadau lleol a gynhaliwyd yn Lloegr ar 2 Mai 2019, soniodd Swyddogion Canlyniadau wrthym fod rhai ymgeiswyr ac asiantiaid wedi ei chael hi'n anodd deall y broses enwebu newydd, a'u bod wedi ei chael hi'n anos cwblhau'r ffurflenni priodol ar gyfer sefyll etholiad yn gywir.

Pe bai'r ddeddfwriaeth wedi cael ei rhoi ar waith yn gynharach, byddai hynny wedi caniatáu mwy o amser i ddatblygu a phrofi'r pecyn enwebu newydd cyn ei gyflwyno, ac i gynnal sesiynau briffio ar ganllawiau a thempledi newydd yn gynharach, a fyddai wedi cynnig mwy o help i weinyddwyr etholiadol ac ymgeiswyr ddeall y broses newydd yn llawn. 

Mae hyn yn atgyfnerthu pa mor bwysig ydyw bod deddfwriaeth yn glir chwe mis cyn bod angen cydymffurfio â hi. Rydym yn derbyn bod modd gwella'r pecynnau enwebu a gyflwynwyd gennym, ac rydym yn cymryd camau i wneud hynny cyn yr etholiadau lleol nesaf, gan weithio ochr yn ochr â gweinyddwyr a phleidiau wrth wneud hynny.  

At hynny, nid oedd rhai ymgeiswyr yn sylweddoli y byddai eu cyfeiriad yn ymddangos ar yr hysbysiad statudol o asiantiaid etholiad pe baent yn enwebu eu hunain fel eu hasiant etholiad eu hunain ac nad oeddent wedi nodi cyfeiriad gwahanol. 

Fel hyn y byddai hi hefyd pe na bai'r ymgeisydd yn penodi rhywun i fod yn asiant ar ei gyfer. Yn yr achos hwnnw, byddai'r ymgeisydd yn cael ei nodi'n awtomatig fel yr asiant. 

Er i'r rheolau newydd helpu ymgeiswyr i ddiogelu eu cyfeiriad cartref drwy beidio â'i gynnwys ar bapurau pleidleisio – lle nad yw'r wybodaeth yn hanfodol i alluogi pleidleiswyr i nodi ymgeiswyr – mae rhai amgylchiadau o hyd pan fo angen i fanylion cyfeiriad gael eu cyhoeddi. 

Gan fod asiantiaid etholiad yn gyfrifol am sicrhau bod ymgeiswyr yn cydymffurfio â chyfraith etholiadol, mae angen manylion cyfeiriad ffisegol er mwyn sicrhau bod modd dosbarthu unrhyw hysbysiadau cyfreithiol. Gallai dileu cyfeiriadau o'r hysbysiad o asiantiaid etholiad ei gwneud hi'n anos monitro a gorfodi'r gyfraith. 

Yn yr etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr, rydym yn ymwybodol o ddau achos lle chyhoeddwyd cyfeiriad ymgeisydd ar y datganiad am y sawl a enwebwyd pan na ddylai hynny fod wedi digwydd. 

Gallai hyn fod wedi peryglu diogelwch ymgeisydd os mai dyma'r rheswm pam nad oedd eisiau i'w gyfeiriad gael ei gyhoeddi. O ganlyniad, cynhaliwyd asesiad a phenderfynwyd nad oedd y Swyddogion Canlyniadau hyn yn cydymffurfio'n llawn â'n safonau perfformiad2

Ni wnaethpwyd newidiadau cyfatebol ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol yng Ngogledd Iwerddon. Pan agorodd yr enwebiadau, cyhoeddodd cynghorydd proffil uchel, y mae gorchymyn atal ar waith i'w diogelu, na fyddai'n sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiad gan y byddai ei chyfeiriad cartref yn ymddangos ar y papur pleidleisio. Rydym yn croesawu ymrwymiad Swyddfa Gogledd Iwerddon i newid y gyfraith ar y mater hwn. 

Yn ystod yr wythnosau yn arwain at y diwrnod pleidleisio ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr, daethom yn ymwybodol o sawl camgymeriad ar ddeunyddiau'r etholiad mewn nifer fach o awdurdodau lleol. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • camgymeriadau ar bapurau pleidleisio drwy'r post (er enghraifft, enw ymgeisydd ar goll)
  • cyfarwyddiadau anghywir ar sut i gwblhau'r papur pleidleisio wedi'u hanfon gyda phecynnau pleidleisio drwy'r post 
  • manylion anghywir ar gardiau pleidleisio a anfonwyd at etholwyr

Gall camgymeriadau o'r fath beri dryswch i bleidleiswyr, a gallasent fod wedi golygu nad oedd modd i bleidleisiau rhai pleidleiswyr gael eu cyfrif yn y ffordd a fwriadwyd. 

Er i bob un o'r Swyddogion Canlyniadau dan sylw ymateb yn gyflym er mwyn lliniaru effaith y camgymeriadau hyn, gall materion o'r fath effeithio ar hyder pobl mewn etholiadau sy'n cael eu rhedeg yn dda a'u boddhad â'r broses bleidleisio. 

O ganlyniad, cynhaliwyd asesiad a phenderfynwyd nad oedd pump Swyddog Canlyniadau yn cydymffurfio'n llawn â'n safonau perfformiad1

Mae'n bwysig bod pleidleiswyr, ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol yn hyderus ynghylch cywirdeb y broses gyfrif mewn etholiad.
Daethom yn ymwybodol fod camgymeriadau wedi'u gwneud wrth gyfrif a nodi cyfanswm y pleidleisiau mewn tri etholiad llywodraeth leol yn Lloegr ym mis Mai 2019.

Mewn un awdurdod lleol, gwnaethpwyd camgymeriad ar daenlen wrth gyfrif pleidleisiau a arweiniodd at roi'r nifer anghywir o bleidleisiau i rai ymgeiswyr mewn un ward. Yn yr ail a'r trydydd awdurdod, gwnaeth y Swyddog Canlyniadau ddatgan bod yr ymgeisydd anghywir wedi'i ethol. 

Derbyniodd y Swyddogion Canlyniadau eu bod wedi gwneud camgymeriadau, ond nid yw'r gyfraith yn caniatáu i Swyddogion Canlyniadau ailgyfrif papurau pleidleisio na chywiro camgymeriadau unwaith y mae'r canlyniad wedi'i ddatgan.  Cyflwynwyd deisebau etholiadol yn erbyn canlyniadau'r etholiad mewn dau awdurdod, a chadarnhawyd y ddwy. 

Cynhaliwyd asesiad a phenderfynwyd nad oedd yr un o'r Swyddogion Canlyniadau hyn yn cydymffurfio'n llawn â'n safonau perfformiad3 .

Rydym yn parhau i argymell y dylid diwygio cyfraith etholiadol er mwyn symleiddio'r broses gyfreithiol ar gyfer herio etholiadau, yn enwedig fel bod modd unioni camgymeriadau a wneir gan Swyddogion Canlyniadau yn gyflymach heb orfod defnyddio deisebau etholiadol. 

Campaigning at the elections

Mae ymgyrchwyr yn gwneud defnydd cynyddol o adnoddau ymgyrchu digidol i ddylanwadu ar bleidleiswyr yn ystod etholiadau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau hysbysebu ar-lein eraill.

Mae tystiolaeth o'n gwaith ymchwil gyda'r cyhoedd, a welir uchod, yn dangos y defnydd a wneir o gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill fel ffynonellau gwybodaeth am ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol sy'n sefyll mewn etholiadau. 

Labelu ac argraffnodau ar gyfer deunydd etholiad ar-lein 

Lansiodd Facebook, Twitter a Google systemau labelu hysbysebion newydd neu ymwadiadau 'Talwyd gan'  ar gyfer rhai hysbysebion gwleidyddol ar eu llwyfannau a'u sianelau yn ystod ymgyrch etholiadau Senedd Ewrop. 

Arweiniodd yr ymwadiadau newydd 'Talwyd gan' at fwy o dryloywder ynghylch pwy oedd yn gwario arian i ddylanwadu ar bleidleiswyr yn etholiadau Senedd Ewrop.  

Ond nid oedd yr ymwadiadau hyn yr un fath â'r argraffnod (darn o destun byr ar ddeunydd etholiad sy'n nodi pwy sy'n gyfrifol amdano) sy'n ofyniad cyfreithiol ar gyfer deunydd etholiad argraffedig, am nad oeddent yn cynnwys enw a chyfeiriad yr ymgyrchydd. Ar hyn o bryd, mae argraffnodau yn ofyniad cyfreithiol ar gyfer unrhyw ddeunydd etholiad argraffedig, ond nid oes unrhyw ofynion cyfreithiol ar gyfer deunydd digidol. 

Rydym yn falch bod Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflwyno gofyniad i gynnwys argraffnod ar ddeunydd etholiad digidol, ac i gyhoeddi cynigion deddfwriaethol erbyn diwedd y flwyddyn. 

Mae mentrau cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn etholiadau Ewrop wedi dangos ei bod hi'n bosibl ychwanegu labeli ychwanegol at hysbysebion ar eu llwyfannau. Maent yn dangos y dylai fod yn bosibl i lwyfannau a sianelau digidol helpu ymgyrchwyr i osod argraffnodau ar ddeunydd etholiad digidol os bydd gofyniad cyfreithiol arnynt i'w cynnwys yn y dyfodol. 

Dylai rheolau newydd ar gyfer cynnwys argraffnodau ar ddeunydd etholiad digidol gwmpasu unrhyw ddeunydd ymgyrchu sydd heb ei argraffu, nid dim ond hysbysebion ar gyfryngau cymdeithasol. Dylent hefyd gwmpasu hysbysebion chwilio a hysbysebion gwefannau, gwefannau a negeseuon e-bost ymgyrchwyr, ac unrhyw fath arall o weithgarwch ymgyrchu ar-lein hyd yn oed os na thalwyd amdano.

Dylai fod eithriad sy'n nodi'n glir na fyddent yn gymwys i ddinasyddion unigol nad ydynt yn 'ymgyrchu' ond yn hytrach yn mynegi barn bersonol am etholiadau neu refferenda ar-lein.
 

Llyfrgelloedd hysbysebion ac adroddiadau cwmnïau cyfryngau cymdeithasol

Cyhoeddodd Facebook, Google a Twitter lyfrgelloedd hysbysebion a oedd yn cynnwys yr hysbysebion ar gyfer yr etholiad a welwyd ar eu llwyfannau a'u sianelau cyn etholiad Senedd Ewrop ym mis Mai 2019, a hynny'n wirfoddol.

Cyhoeddodd Facebook a Google adroddiadau ar gynnwys eu llyfrgelloedd. Roedd yr adroddiadau yn nodi pwy oedd yn ymgyrchu ac yn rhoi gwybodaeth gryno am nifer yr hysbysebion yr oedd ymgyrchwyr wedi'u defnyddio a faint yr oeddent wedi'i wario. 

Gwnaeth y llyfrgelloedd a'r adroddiadau ein helpu i nodi pwy oedd yn talu i hysbysebu ar y llwyfannau hyn, gan olygu bod modd i ni roi cyngor i ymgyrchwyr yn ystod yr ymgyrch. Roeddent hefyd yn ffynhonnell newydd o wybodaeth i'n helpu i gadarnhau'r gwariant a nodwyd ar ôl yr etholiad.  

Mae'r llyfrgelloedd hysbysebion bellach yn cynnig ffordd i bleidleiswyr ac eraill gyrchu gwybodaeth am y sawl sy'n gweld yr hysbysebion, ond nid ydynt eto'n rhoi gwybodaeth ystyrlon am y ffordd y cafodd hysbysebion eu targedu. Er enghraifft, maent yn rhoi dadansoddiad o'r ardaloedd daearyddol eang iawn a dargedwyd, fel Cymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ond nid ydynt yn gwneud hynny ar lefel fanylach yr etholaethau penodol a dargedwyd. 

Bydd y llyfrgelloedd yn rhoi mwy o dryloywder defnyddiol os bydd y cwmnïau yn cynyddu'r wybodaeth y maent yn ei chyhoeddi ynghylch targedu hysbysebion.  

Dylai cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn y DU barhau i ddatblygu eu polisïau a'u llyfrgelloedd hysbysebion, a sicrhau eu bod yn barod ar gyfer y gyfres nesaf o etholiadau cenedlaethol neu unrhyw refferenda eraill yn y DU, ac wedi hynny. 
Dylai fod yn ofyniad cyfreithiol i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau eraill sy'n darparu gwasanaethau hysbysebu redeg y mathau hyn o lyfrgelloedd ac adroddiadau, a allai gael eu gorfodi fel y bo'n briodol, o bosibl drwy reoleiddiwr arfaethedig y Llywodraeth, Online Harms. 

Byddai hyn yn sicrhau bod pleidleiswyr yn gallu cael gafael ar lefel gyson o wybodaeth am hysbysebion etholiad neu refferenda ar draws gwahanol lwyfannau ar-lein. 

 

Golygai'r cadarnhad hwyr y byddai etholiadau Senedd Ewrop yn mynd rhagddynt yn y DU nad oedd llawer o amser ychwaith i bleidiau gwleidyddol newydd gofrestru nac i bleidiau a oedd yn bodoli eisoes ddiweddaru dynodwyr y blaid cyn i'r broses enwebu gychwyn.

Gwaethygwyd y sefyllfa gan y ffaith bod ceisiadau ar gyfer yr etholiadau lleol yn cael eu prosesu eisoes. Golygai'r cadarnhad hwyr y byddai etholiadau Senedd Ewrop yn mynd rhagddynt nad oedd modd i rai pleidiau gofrestru a nodi ymgeiswyr i sefyll ar eu rhan yn etholiadau Senedd Ewrop. 

Mae pleidiau ac ymgyrchwyr yn cyflwyno adroddiadau ar yr arian a wariwyd ganddynt ar yr etholiad ar ôl y digwyddiad pleidleisio. Byddwn yn cyhoeddi'r rhain cyn gynted â phosibl ar ôl iddynt gael eu cyflwyno.

Rhagor o wybodaeth

Mae gennym ddyletswydd statudol i gyflwyno adroddiad ar y ffordd y gweinyddwyd etholiad Senedd Ewrop a gynhaliwyd yn y DU ym mis Mai 2019. 

Rydym hefyd wedi nodi materion sy'n ymwneud â'r etholiadau llywodraeth leol a gynhaliwyd mewn rhai rhannau o Loegr yn gynharach ym mis Mai 2019. Gwnaethom ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ogledd Iwerddon ar wahân i dynnu sylw at faterion a oedd yn ymwneud â'r etholiadau llywodraeth leol a gynhaliwyd ledled Gogledd Iwerddon ar 2 Mai 2019. 

Rydym hefyd wedi llunio adroddiad ar ein hymchwiliad i'r broses gofrestru ar gyfer dinasyddion Aelod-wladwriaethau eraill yr UE mewn perthynas ag etholiadau Senedd Ewrop a phrofiad rhai dinasyddion o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE yn etholiad 2019, sydd wedi llywio casgliadau'r adroddiad hwn. 

Ar 2 Mai 2019, cynhaliwyd etholiadau ar gyfer 248 o gynghorau lleol yn Lloegr, a'r 11 o gynghorau lleol yng Ngogledd Iwerddon.  

Cynhaliwyd etholiadau hefyd ar gyfer pum Maer awdurdod lleol a etholir yn uniongyrchol, yn Bedford, Mansfield, Caerlŷr, Copeland a Middlesbrough, ac etholiad ar gyfer Maer Awdurdod Cyfunol Gogledd Tyne. 

Cyfanswm nifer yr etholwyr ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr oedd 27.9 miliwn a bwriwyd 9 miliwn o bleidleisiau. Y ganran a bleidleisiodd oedd 32.8%.  

Dosbarthwyd pleidleisiau post i tua 4.6 miliwn o etholwyr yn Lloegr a chafodd 2.9 miliwn o bleidleisiau post eu cynnwys yn y cyfrif. Yng Ngogledd Iwerddon, lle nad yw'r opsiwn i bleidleisio drwy'r post ar gael ar gais, dosbarthwyd 15,464 o bleidleisiau post.   

Cynhaliwyd etholiadau Senedd Ewrop yn y DU ar 23 Mai, gyda phleidleiswyr yn dewis 73 o Aelodau Senedd Ewrop mewn 12 o ranbarthau etholiadol. 

Roedd cyfanswm o 46.5 miliwn o bobl wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop ar 23 Mai 2019. Cafodd tua 17.3 miliwn o bleidleisiau eu cynnwys yn y cyfrif, a'r ganran a bleidleisiodd oedd 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

Casglwyd gwybodaeth o ffynonellau gwahanol er mwyn helpu i sicrhau bod ein hadolygiad o'r etholiadau ym mis Mai yn drylwyr ac yn gadarn, gan gynnwys:

  • arolwg yn gofyn i bobl am eu barn ar yr etholiadau ym mis Mai  
  • arolwg o weinyddwyr etholiadol er mwyn deall eu profiad o redeg yr etholiadau 
  • data etholiadol gan gynnwys y niferoedd a bleidleisiodd, cofrestru dinasyddion yr UE, pleidleisio drwy'r post a phapurau pleidleisio a ddifethwyd