Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cwynion

Am beth hoffech gwyno yn ei gylch?

Os yw eich cwyn yn dod o dan un o'r categorïau isod, gwelwch beth ry'n ni yn a ddim yn rheoleiddio, neu cliciwch isod am fwy o wybodaeth.

Ymateb i gwynion ynghylch datganiadau Refferendwm yr UE wnaed gan ein Cadeirydd a thri Chomisiynydd

Ym mis Ebrill 201 roedd honiadau yn y cyfryngau bod ein Cadeirydd a thri Chomisiynydd wedi gwneud datganiadau cyhoeddus ynghylch refferendwm yr UE oedd yn amau eu didueddrwydd. Ers hynny, ry'n ni wedi derbyn 17 o gwynion gan aelodau'r cyhoedd. Fe wnaethom gomisiynu adolygiad annibynnol o'r sylwadau a chydymffurfiaeth gyda'n Cod Ymddygiad i Gomisiynwyr.

Ry'n ni'n cymryd unrhyw gyhuddiadau neu gwynion ynghylch didueddrwydd ymysg Comisiynwyr neu staff yn ddifrifol. Mae tryloywder ac annibyniaeth yn ganolog i'n prosesau gwneud penderfyniadau. Ni ddaeth yr adolygiad o hyd i unrhyw gamwedd ac ni chadarnhawyd y cwynion.

Fe ddangosodd yr adolygiad hefyd ein bod ni'n mynd i drafferth i gynnal didueddrwydd drwy wahanu'r broses gwneud penderfyniadau rhwng y Comisiynwyr a'r tîm gweithredol lle bo gofyn; yn ogystal â sicrhau bod unrhyw Gomisiynwyr sydd â buddion yn gwrthdaro yn esgusodi eu hunain o'r penderfyniadau a wnawn.

Darllenwch yr adroddiad yn llawn mewn ymateb i gwynion ynghylch ein Cadeirydd a thri Chomisiynydd.

Hysbysebu gwleidyddol neu ddeunydd ymgyrchu etholiadol

Rydym yn derbyn cwynion ynghylch hysbysebu gwleidyddol neu ddeunydd ymgyrchu ac ymddygiad ymgeiswyr yn aml, yn enwedig yn y cyfnod cyn etholiad. Nid yw'r rhain o fewn cwmpas y polisi cwynion a byddant yn cael eu cyfeirio at ein Tîm Gwybodaeth y Cyhoedd.

Tra bod gennym ddyletswyddau rheoleiddiol o ran gwariant ymgyrchu, gan gynnwys o ran hysbysebu gwleidyddol/deunyddiau etholiadol, ychydig iawn o bwerau sydd gennym i ddelio gyda chynnwys deunydd a gyhoeddir gan ymgeiswyr a phleidiau, na'u hymddygiad cyffredinol. Yn y mwyafrif o achosion, ni fyddwn yn gallu delio gyda chwynion o'r fath, y dylid eu cyfeirio yn hytrach i'r blaid neu'r ymgeisydd sy'n gyfrifol am y deunydd.

Os teimlwch fod cynnwys deunydd yn bosib o fod yn drosedd, dylech gysylltu â'r heddlu. Mae gan bob heddlu swyddog Pwynt Cyswllt Unigol (SPOC), y gellir cysylltu â nhw ynghylch honiadau o'r fath.

Materion cofrestru etholiadol, pleidleisio neu orsaf bleidleisio

Cymru a Lloegr

Dylid cyfeirio cwynion ynghylch cofrestru etholiadol, materion pleidleisio neu gorsaf bleidleisio yn syth i'ch awdurdod lleol yn y lle cyntaf, gan mai nhw fydd yn gallu delio gyda'ch cwyn orau. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich awdurdod lleol yma.

Gallwch siarad gyda ni i gael cyngor ynghylch eich cwyn drwy gysylltu â'ch tîm lleol y Comisiwn. Gallwn gysylltu â'r awdurdod lleol i'n galluogi i ddatblygu ymateb llawn i'ch ymholiad.

Cwynion ynghylch penderfyniadau a wneir fel rhan o'n rheoliad statudol o bleidiau gwleidyddol neu gyllid etholiadol

Nid yw penderfyniadau a wneir fel rhan o'n dyletswyddau statudol (megis gwaith achos gorfodi a chofrestru enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau pleidiau) yn cael eu cynnwys yn ein gweithdrefn gwynion, a byddwn yn cynghori unrhyw un a effeithir o unrhyw hawliau apelio statudol neu ddewisol. Yn ddibynnol ar natur y mater, efallai bydd mwy o hawliau herio drwy apeliadau statudol neu adolygiad barnwrol.

Gellid delio gyda chwynion ynghylch prosesau gweinyddol, megis methu â chasglu neu ystyried gwybodaeth neu dueddfryd wrth wneud penderfyniad yn unol â'r weithdrefn gwynion. Byddai angen i chi fod yn benodol ynghylch natur eich cwyn, gan roi tystiolaeth lle bo modd, yn hytrach na gwneud honiad ar sail anghytuno gyda chanlyniad ymchwiliad.

Lle bo hawl apelio, a bod mater yn edrych fel petai'n cynnwys penderfyniad a chwyn ynghylch gwasanaeth fyddai fel arfer yn dod o dan y weithdrefn gwynion, bydd y rhain yn cael eu trin yn yr ymateb i'r apeliad. Fodd bynnag, bydd hyn yn cael i ystyried yn ôl achos, a byddai gan y Dirprwy Brif Weithredwr olwg dros unrhyw elfen gŵyn mewn achos o'r fath, fel cam diogelwch ychwanegol pan fo cyfarwyddiaeth yn ymchwilio ei hun.

Os ydych am gwyno am un o'r meysydd canlynol, dilynwch y ddolen berthnasol:

Y Comisiwn Etholiadol

Mae'r adran hon yn rhoi manylion sut gallwch wneud cwyn ynghylch ymddygiad neu weithredoedd y Comisiwn Etholiadol neu ei staff.

Sut i wneud cwyn ynghylch y Comisiwn Etholiadol

Ein bwriad yw rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i bawb yr ydym yn delio â nhw. Fodd bynnag, o dro i dro mae pethau'n mynd o chwith ac mae gan bobl sy'n cwyno yr hawl i ddisgwyl y bydd yr achosion hynny yn cael y sylw priodol. Mae delio gyda chwynion yn dda yn bwysig i ni - mae'n tawelu meddwl pobl bod eu pryder wedi'i gymryd o ddifrif, mae'n ein galluogi ni i ddysgu o unrhyw beth efallai ein bod wedi ei wneud yn anghywir neu y gallem fod wedi ei wneud yn well, ac mae'n atgyfnerthu ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd ynom ni fel sefydliad. Wrth ddelio gyda chwynion, byddwn yn gwneud ein gorau i:

  • ei gael yn gywir
  • canolbwyntio ar y cwsmer
  • bod yn agored ac atebol
  • ymddwyn yn deg a chymesur
  • ceisio gwella'n barhaus

Gallwch wneud cwyn yn ysgrifenedig neu drwy e-bostio’r cyfeiriad isod. Mae hyn yn cynnwys cwynion ynghylch y modd yr ydym wedi glynu at, neu fethu â glynu at y safonau gan Gomisiynydd y Gymraeg. Fel arfer byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn a bydd y Dirprwy Brif Weithredwr yn anfon ymateb. Os na allwch gysylltu â ni'n ysgrifenedig, gallwch ffonio 020 7271 0604, ffôn testun 18001 7271 0500 neu gallwch ofyn i

Cwynion
The Electoral Commission
3 Bunhill Row
London EC1Y 8YZ

E-bost: cwynion@electoralcommission.org.uk

Os teimlwch y dylai eich cwyn gael ei ymchwilio yn gyfrinachol, mae angen i chi nod hyn wrth wneud eich cwyn i ddechrau. Rydym yn ceisio ymateb i bob cwyn ymhen 20 diwrnod gwaith. Os am ryw reswm nad ydym yn gallu gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Beth os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb?

Gallwch ofyn i'ch cwyn gael ei gymryd i'r cam nesaf, sef adolygiad gan ein Prif Weithredwr.

Os nad ydych yn fodlon gyda chanlyniad yr adolygiad, gallwch gwyno i'r Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaethau Iechyd. Fodd bynnag, dim ond cwynion a gyfeirir gan Aelod Seneddol fydd yr Ombwdsmon Seneddol yn ystyried fel arfer, felly bydd angen i chi gysylltu â'ch AS. Dylech gofio y bydd yr Ombwdsmon fel arfer yn disgwyl eich bod wedi mynd trwy'n gweithdrefn gwynion ni yn gyntaf.

Manylion cyswllt

Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaethau Iechyd
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
Llinell gymorth cwynion: 0345 015 4033
E-bost: phso.enquiries@ombudsman.org.uk

Byddwn yn ceisio ymateb i gwynion mewn modd sy'n golygu bod yr achwynydd yn teimlo ein bod yn gwrando. Os, fodd bynnag ei bod hi'n dod i'r amlwg fod cwyn yn cael ei ailadrodd heb sylwedd, neu ei fod yn drallodus, byddwn yn dweud wrth yr achwynydd na allwn ychwanegu dim, a bydd y mater yn cael ei gau.

Dal ddim yn siŵr?

Os nad ydych yn siŵr ble i gyfeirio eich cwyn, gallwch gysylltu â thîm gwybodaeth y cyhoedd y Comisiwn Etholiadol. Byddant yn gallu cymryd manylion eich cwyn a chael gwybodaeth gan y tîm perthnasol yn y Comisiwn Etholiadol er mwyn ymateb i chi.

Gallwch eu he-bostio ar info@electoralcommission.org.uk neu ffonio 0333 103 1929.

Os yw eich cwyn yn berthnasol i fater tu allan i gwmpas y Comisiwn Etholiadol, byddant yn gallu eich cyfeirio chi at y corff perthnasol lle dylech wneud eich cwyn.

Cwynion