Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n gwybodaeth ar gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae hyn yn cynnwys:

  • cyhoeddiadau sy'n dangos sut mae cydraddoldeb yn berthnasol i'n holl weithgareddau
  • sut ydym yn sicrhau mynediad cydradd at ein gwasanaethau a hyrwyddo gweithlu cynhwysfawr
  • ein cynnydd ar gydraddoldeb a materion cyfredol
  • asesiadau effaith cydraddoldeb prif feysydd gwaith i ni

Ein datganiad polisi cyfleoedd cyfartal

Mae'r datganiad hwn yn grynodeb o sut yr ydym yn hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer ein holl randdeiliaid.

Cynllun Cydraddoldeb 2014

Dyma'n cynllun cydraddoldeb ar gyfer Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Mae'n gosod sut yr ydym yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth fel cyflogwr, trwy ein gwaith ar reoleiddio cyllid pleidiau ac etholiadau yn effeithiol a gosod safonau ar gyfer etholiadau a chofrestru etholiadol a gynhelir yn dda.

Mae'r cynllun yn nodi ein blaenoriaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn cynnwys cynllun gweithredu sy'n dangos ein gweithgareddau cyfredol a'r gwaith arall y byddwn yn ei wneud i gyflawni ein blaenoriaethau.

Cynllun cydraddoldeb Gogledd Iwerddon

Rydym wedi dod â'n cynllun Gogledd Iwerddon ynghyd gyda'n cynllun cydraddoldeb ar gyfer Prydain Fawr yn ein Cynllun Cydraddoldeb 2013. Mae hyn yn cynnwys ein dyletswyddau yn unol â phob deddfwriaeth cydraddoldeb ledled y DU ac mae wedi'i gymeradwy'n statudol gan Gomisiwn Cydraddoldeb Gogledd Iwerddon.

Safonau’r Gymraeg

Derbyniodd y Comisiwn hysbysiad cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 25 Gorffennaf 2016, mae’n cynnwys y safonau mae gofyn i ni gydymffurfio â nhw.

Darllen mwy am y Safonau y mae gofyn i ni gydymffurfio â nhw

Adroddiadau cynnydd cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae'r adroddiadau hyn yn adrodd ein cynnydd ar gydraddoldeb a materion cyfredol yr ydym yn ymdrin â nhw.

Asesiadau effaith cydraddoldeb

Mae'r rhain yn grynodebau o asesiadau effaith cydraddoldeb o'n prif feysydd gwaith. Rydym yn gwneud asesiadau effaith cydraddoldeb i sicrhau nad ydynt yn eithrio neb rhag cael mynediad at neu ddarparu ein gwasanaethau. Mae'r asesiadau hefyd yn gyfle i hyrwyddo cydraddoldeb.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth