Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Y Safonau

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am ein cyfrifoldebau yn unol â'r Safonau a osodwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yng Nghymru.

Derbyniodd y Comisiwn hysbysiad cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 25 Gorffennaf 2016. Yn y ddogfen hon  mae’r holl safonau y mae gofyn i ni gydymffurfio â nhw erbyn 25 Ionawr a 25 Gorffennaf 2017 (PDF). Bydd safonau sydd â dyddiad cydymffurfio hwyrach yn cael eu hychwanegu pan fydd gofyn i ni gydymffurfio â nhw.

Adroddiad Monitro

Fel rhan o’n hymrwymiad i’r safonau, rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar y safonau ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-2017. Yn ymarferol, gan mai 25 Ionawr 2017 oedd ein dyddiad cydymffurfio, adroddiad ar y safonau rhwng 25 Ionawr a 31 Mawrth 2017, diwedd ein blwyddyn ariannol, yw hwn. Gallwch ddarllen yr adroddiad yma (PDF).

Ein cyfrifoldebau

Mae pob aelod o staff y Comisiwn yn gyfrifol am ystyried darpariaeth gwasanaeth dwyieithog, ac yn unol â'n polisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cysylltu â ni

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar darpriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, dylech gysylltu â Sioned Wyn, Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg ar 029 2034 6800 neu gallwch e-bostio SWyn@comisiwnetholiadol.org.uk

I gael mwy o wybodaeth am y safonau, ewch i www.comisiynyddygymraeg.org.uk

Cydraddoldeb ac amrywiaeth