Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Mae gen i ddau gartref. Alla i gofrestru i bleidleisio yn y ddau gyfeiriad?

Allwch chi ond gofrestru i bleidleisio yn eich ardal leol os ydych yn preswylio yn yr ardal honno.

Beth yw preswylio?

Nid yw p'un a eich bod chi'n preswylio mewn cyfeiriad wedi ei ddiffinio yn gyfreithiol. Deallir bod preswylio yn golygu "cryn dipyn o barhauster" ("considerable degree of permanence").

Mae hyn yn golygu bod person sydd â dau gartref ac yn treulio tua'r un faint o amser yn y ddau yn gallu cofrestru i bleidleisio yn y ddau gyfeiriad yn gyfreithlon.

Mae'n annhebygol bod perchen ar ail gartref a ddefnyddir ar gyfer dibenion hamdden yn ddigon i'ch cymhwyso i gofrestru i bleidleisio yn yr ardal honno. Ni fyddai talu treth gyngor ar ail gartref chwaith ddim yn ddigon.

Pwy sy'n penderfynu?

Y Swyddog Cofrestru Etholiadol sydd i benderfynu, p'un a gellid dweud eich bod yn preswylio mewn cyfeiriad, ac felly yn gymwys i gofrestru. Dylid ystyried pob achos yn unigol yn ôl yr amgylchiadau.

ylech gysylltu â'ch awdurdod lleol lle mae eich ailgyfeiriad gydag unrhyw gwestiynau o ran cofrestru mewn ail gyfeiriad.

Dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer fy awdurdod lleol

Os ydw i'n cofrestru ddwywaith, alla i bleidleisio ddwywaith?

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio mewn dwy ardal etholiadol wahanol, gallwch bleidleisio mewn etholiadau lleol ar gyfer y ddau gyngor lleol gwahanol.

Fodd bynnag mae'n drosedd i bleidleisio ddwywaith yn yr un math o etholiad, megis mewn etholiad cyffredinol y DU. Gallai trosedd o'r fath olygu dirwy o hyd at £5,000.

Cwestiynau Cyffredin