Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwy sy'n gymwys i bleidleisio mewn etholiad cyffredinol y DU?

I bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU mae angen eich bod wedi cofrestru i bleidleisio, a hefyd:

  • yn 18 oed neu'n hŷn ar y diwrnod pleidleisio
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig neu ddinesydd cymwys y Gymanwlad
  • yn preswylio mewn cyfeiriad yn y DU (neu'n ddinesydd y DU sy'n byw tramor sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y Deyrnas Unedig yn yr 15 mlynedd diwethaf)
  • ddim wedi'ch eithrio'n gyfreithiol rhag pleidleisio

Ni all y canlynol bleidleisio mewn etholiad Senedd y DU:

  • aelodau Tŷ'r Arglwyddi
  • Dinasyddion yr UE (heblaw o'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Cyprus a Malta) sy'n byw yn y DU
  • unrhyw un heblaw dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
  • personau euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd, ac eithrio dirmyg llys (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesig bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • unrhyw sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Pwy all gofrestru fel pleidleisiwr tramor?

Os ydych yn ddinesydd Prydeinig yn byw tramor, gallwch wneud cais i fod yn bleidleisiwr tramor.

Mae'n rhaid eich bod wedi eich cofrestru i bleidleisio yn y DU yn y 15 mlynedd diwethaf ac yn gymwys i bleidleisio yn etholiadau cyffredinol Senedd y DU ac etholiadau Senedd Ewrop.

Darganfod mwy ynghylch cofrestru fel pleidleisiwr tramor ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ddydd Iau 8 Mehefin

Cwestiynau Cyffredin