Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adborth

Ar y dudalen hon cewch weld sut i anfon cwestiynau neu adborth atom, a darganfod mwy am y newidiadau yr ydym wedi’u gwneud i wefan y Comisiwn Etholiadol.
Mae'r newidiadau yr ydym wedi'u gwneud i'r safle yn seiliedig ar adborth yr ydym wedi'i dderbyn yn y gorffennol.
Rydym yn awyddus i'r safle barhau i ddatblygu i ddiwallu anghenion ein hymwelwyr, felly mae'ch adborth yn hanfodol i adael i ni wybod beth sy'n gweithio'n dda i chi, a beth allai weithio’n well.

Os na allwch chi ddod o hyd i rywbeth ar y safle, gadewch i ni wybod drwy e-bostio webmaster@electoralcommission.org.uk, neu ewch i'r dudalen Ein swyddfeydd i ddod o hyd i rifau ffôn ein timau rhanbarthol a llinellau ffôn cymorth.

Y newidiadau

Newidiadau i'r llywio

Rydym yn gwybod fod nifer o ymwelwyr yn dod i'r wefan i chwilio am gynnwys yn seiliedig ar themâu tebyg iawn, ond o wahanol safbwyntiau. Felly ein man cychwyn oedd sicrhau fod y llywio yn cael ei arwain gan y gynulleidfa i arwain ymwelwyr yn syth at y cynnwys sy'n berthnasol iddyn nhw. Ond hefyd, mae llawer o'n cynnwys ddim yn benodol i gynulleidfa, a dyna pam y defnyddiom 'Dod o hyd i wybodaeth yn ôl pwnc' i gadw cynnwys ynghyd yn ôl pwnc. Yn olaf, mae 'Ein gwaith' yn cynnwys yr holl wybodaeth sy'n berthnasol i'n rôl ni, beth ry'n ni ei gyhoeddi, ein barn, a gwybodaeth am sut y cawn ein rhedeg.

Newidiadau i sut mae'r safle'n edrych ac yn teimlo

Un o'r prif newidiadau yr oeddem am wneud i'r safle oedd creu teimlad o safle glanach a mwy agored, felly ry'n ni wedi gwneud y testun yn fwy o faint, a'r safle ei hun yn lletach. Ry'n ni wedi lleihau faint o wybodaeth sydd ar yr hafan i ganolbwyntio ar y cynnwys ry'n ni'n gwybod fod ymwelwyr yn dod i chwilio amdano, ac ry'n ni wedi lleihau'r bwydlenni ar bob tudalen.

Dyluniad ymatebol

Ydych chi wedi gweld y safle ar eich ffôn symudol neu'ch llechen eto? Gan fod fwyfwy o bobl yn pori’r we ar ddyfeisiau symudol, mae'n hanfodol fod y safle'n hygyrch ar ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen, fel y mae ar eich cyfrifiadur arferol. Dyna pam yr ydym wedi' mabwysiadu dyluniad ymatebol, sy'n golygu y bydd golwg y safle yn addasu'n awtomatig yn dibynnu ar p'un a eich bod yn edrych ar y safle ar eich ffôn symudol, llechen, gliniadur neu'ch cyfrifiadur.

Safle Cymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yng Nghymru. Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn gosod ein hymrwymiad i ddarparu ein gwasanaethau yn Gymraeg, yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Yn unol â hyn ry'n ni wedi datblygu safle gyfan gwbl ddwyieithog, sy'n golygu fod yr ochr Gymraeg yn ddrych o'r ochr Saesneg. Os dewiswch chi 'Cymraeg' ar frig ochr dde'r safle, bydd yr holl fwydlenni'n Gymraeg, a'r holl gynnwys sy'n berthnasol i Gymru ar gael yn Gymraeg. Mae peth cynnwys hanesyddol sydd heb ei gyfieithu, ond byddwn yn parhau i ddatblygu'r safle Gymraeg ar y cyd â'r safle Saesneg.

Adborth