Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein hadroddiad – Etholiadau i bawb

Ar y dudalen hon mae ein hadroddiad Etholiadau i Bawb.

Mae'r adroddiad ynghylch cofrestru i bleidleisio a phleidleisio o safbwynt rhywun gydag anabledd.

Mae'n adrodd am y problemau sydd gan bleidleiswyr gydag anabledd wrth bleidleisio, a sut hoffent weld pethau'n newid er gwell. Mae hefyd yn dweud beth yr ydym ni'n credu y dylid gwneud i helpu gwneud etholiadau'n fwy hygyrch i bawb.

Ein hargymhellion:

  • Mae angen bod gweithwyr gofal a chymorth yn gwybod sut gallant gefnogi'r bobl y maent yn gofalu amdanynt wrth bleidleisio.
  • Mae angen bod pobl sy'n cynnal etholiadau yn deall anghenion pobl ag anableddau er mwyn iddynt allu eu cefnogi nhw a'i gwneud hi'n hawdd iddynt gofrestru i bleidleisio a phleidleisio.
  • Dylai ymgeiswyr a phleidiau sicrhau fod gwybodaeth mewn fformatau hawdd eu darllen ac ar gael mewn da bryd cyn yr etholiad fel bod gan bobl amser i'w ddarllen.
  • Pan fo pleidiau gwleidyddol yn cyhoeddi eu maniffestos, dylent sicrhau bod fformatau hygyrch ar gael ar yr un pryd.
  • Dylai llywodraethau wneud newidiadau i ffurflenni etholiadol fel eu bod yn hawdd eu deall; edrych ar wahanol ffyrdd y mae pobl ag anableddau yn gallu pleidleisio er mwyn cael hyblygrwydd a dewis; a newid y gyfraith fel bod gan bobl ag anableddau mwy  o ddewis o ran pwy all fynd gyda nhw i'r orsaf bleidleisio.

Lawrlwytho ein hadroddiad Etholiadau i Bawb (PDF)

Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word o’n hadroddiad Etholiadau i Bawb (DOC)

Cyhoeddwyd yr adroddiad yma ym mis Tachwedd 2017.


Fformatau amgen

Mae fersiynau hawdd ei ddarllen, brint bras a chlywedol o grynodeb yr adroddiad Etholiadau i Bawb ar gael isod.

Hawdd ei Ddarllen

Mae crynodeb o'n hadroddiad ar gael mewn fformat Hawdd ei Ddarllen. Mae'n defnyddio geiriau syml a lluniau i helpu pobl i ddarllen yr adroddiad.

Agor crynodeb Hawdd ei Ddarllen o'n hadroddiad Etholiadau i Bawb (PDF)

Print Bras

Mae ein hadroddiad ar gael mewn print bras. Mae'n defnyddio testun maint mwy i helpu pobl all gael trafferth yn darllen testun llai o faint.

Agor y fersiwn print bras o'n hadroddiad Etholiadau i Bawb (PDF)

Clywedol

Mae crynodeb o'n hadroddiad ar gael i wrando arno.

Gallwch hefyd lawrlwytho'r fersiwn clywedol os hoffech wrando arno rywbryd eto.

Lawrlwytho crynodeb clywedol o'n hadroddiad Etholiadau i Bawb (MP3)

Fformatau eraill

Cysylltwch â ni i gael y wybodaeth hon mewn Braille.

E-bost: publications@electoralcommission.org.uk
Ffôn: 020 7271 0500

Etholiadau & refferenda