Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Arsylwi mewn etholiadau a refferenda

Un o'n rolau yw i awdurdodi pobl a sefydliadau i arsylwi etholiadau a refferenda perthnasol y DU. Ar y dudalen hon cewch:

  • y Cod Ymddygiad mae'n rhaid i bob arsyllwr ddilyn
  • gwybodaeth ar sut i wneud cais i fod yn arsyllwr a'r ffurflenni cais
  • cofrestrau o arsyllwyr a sefydliadau achrededig a chynrychiolwyr awdurdodedig y Comisiwn

Rydym hefyd yn rhoi:

  • canllawiau i swyddogion etholiadol ar roi mynediad i arsyllwyr
  • canllawiau i'n staff ein hunain sy'n arsylwi etholiadau a refferenda ar ran y Comisiwn Etholiadol

Cod Ymddygiad ar gyfer arsyllwyr

Cyn gwneud cais i fod yn arsyllwr mae’n rhaid i chi ddilyn ein Cod Ymddygiad ar gyfer arsyllwyr. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd arwyddo datganiad ar eu ffurflen gais sy'n dweud eu bod wedi darllen a deall y Cod Ymddygiad (PDF)

Sut i wneud cais

Gall sefydliadau unigolion dor 16 mlwydd oed sydd â diddordeb arsylwi etholiadau neu refferenda wneud cais i ni gael eu hachredu.
Nodwch, er ein bod yn awdurdodi arsyllwyr, nid ydynt yn arsylwi ar ein rhan, nac yn derbyn unrhyw daliad.

Er mwyn i'ch cais fod yn llwyddiannus, mae angen i chi anfon y canlynol atom:

E-bostiwch eich cais a'r dogfennau cefnogol at: observers@electoralcommission.org.uk.

Rhowch ddeg diwrnod i ni i brosesu eich cais. Peidiwch ag aros nes bod etholiad/refferendwm ar y gorwel, gan na fydd eich achrediad yn dod i rym hyd nes 3 diwrnod ar ôl i ni roi eich cerdyn adnabod arsyllwr i chi.

Efallai y byddwn yn gwirio eich gweithgarwch gwleidyddol personol ar-lein (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol), fel nodir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Cofrestr arsyllwyr

Rydym yn cynnal y cofrestrau canlynol:

Etholiadau & refferenda