Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Arsylwi mewn etholiadau a refferenda

Un o'n rolau yw i awdurdodi pobl a sefydliadau i arsylwi etholiadau a refferenda perthnasol y DU.

Mae angen i chi wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol achrededig os ydych am arsylwi'r canlynol:

 • rhoi neu dderbyn papurau pleidleisio post
 • cynnal y bleidlais
 • cyfri'r pleidleisiau

Gallwch wneud cais fel arsyllwr unigol neu fel sefydliad.

Mae angen i chi fod yn 16  oed neu'n hy i fod yn arsyllwr etholiadol.

Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol, mae angen i chi ddarllen y canlynol:

Pan fyddwch chi'n cwblhau eich cais, bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno i'r cod, y ddeddf a'r hysbysiad.

Cais i fod yn arsyllwr achrededig unigol


I wneud cais i gofrestru fel unigolyn, bydd angen:

 • eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt
 • i chi ddweud wrthym am faint yr hoffech i'ch achrediad bara, ac i ble yr hoffech i'ch bathodyn gael ei anfon
 • i chi uwchlwytho llun pasbort a'ch ID
Mae angen bod y llun yn bodloni'r canlynol:
 • yn eich cynnwys chi yn unig
 • gynnwys eich pen a'ch ysgwyddau
 • ddangos eich wyneb yn glir gyda'ch llygaid ar agor
 • wedi ei dynnu yn erbyn cefndir plaen
Mae angen i'ch ID ddangos eich enw a'ch oedran. Gallwch uwchlwytho copi o'ch:
 • Pasbort
 • Trwydded yrru
 • Cerdyn adnabod cenedlaethol
 • Cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon

Gallwch gysylltu â ni os nad oes gyda chi'r math yma o ID.


Gwneud cais nawr


Os oes angen help gyda’ch cais, neu os fyddai’n well gyda chi gwblhau ffurflen bapur, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at observers@electoralcommission.org.uk neu ffonio 0333 103 1929.

Cais i fod yn sefydliad achrededig

I wneud cais i fod yn sefydliad achrededig, bydd angen y canlynol arnoch:
 • gwybodaeth am eich sefydliad
 • eich enw a'ch manylion cyswllt, fel prif gyswllt y sefydliad
 • enw a manylion cyswllt, ail gyswllt y sefydliad
 • i chi ddweud wrthym am faint yr hoffech i'ch achrediad bara, ac i ble yr hoffech i'ch bathodynnau gael eu hanfon
 • enwau'r bobl fydd yn arsylwi ar ran eich sefydliad, yn ogystal â llun pasbort ac ID ar eu cyfer
Mae angen bod y llun yn bodloni'r canlynol:
 • yn cynnwys yr arsyllwr yn unig
 • gynnwys eu pen a'u hysgwyddau
 • ddangos eu hwyneb yn glir gyda'u llygaid ar agor
 • wedi ei dynnu yn erbyn cefndir plaen
Mae angen i'r ID ddangos enw ac oedran yr arsyllwr. Gallwch uwchlwytho eu:
 • pasbort
 • trwydded yrru
 • cerdyn adnabod cenedlaethol
 • cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon

Gallwch gysylltu â ni os nad oes gan yr arsyllwyr y math yma o ID.


Gwneud cais nawr


Os oes angen help gyda’ch cais, neu os fyddai’n well gyda chi gwblhau ffurflen bapur, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at observers@electoralcommission.org.uk neu ffonio 0333 103 1929.

Cod Ymarfer

Mae'r Cod Ymarfer ar gyfer arsyllwyr etholiadol yn cynnwys gwybodaeth ynghylch:

 • dod yn Arsyllwr Etholiadol
 • y safonau y disgwylir gan arsyllwyr
 • hwyluso arsyllwyr etholiadol

Os fyddwch yn dod yn arsyllwr etholiadol, bydd angen i chi fodloni'r safonau yn y cod. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • parchu cyfreithiau'r Deyrnas Unedig ac awdurdod cyrff etholiadol
 • bod yn wleidyddol amhleidiol drwy'r amser
 • cynnal gofynion cyfrinachedd
 • peidio â rhwystro'r broses etholiadol
 • darparu ID addas (eich bathodyn arsyllwr achrededig)
 • ymddwyn mewn modd addas

Etholiadau & refferenda