Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Arsylwi mewn etholiadau a refferenda

Un o'n rolau yw i awdurdodi pobl a sefydliadau i arsylwi etholiadau a refferenda perthnasol y DU.

Mae angen i chi wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol achrededig os ydych am arsylwi'r canlynol:

 • rhoi neu dderbyn papurau pleidleisio post
 • cynnal y bleidlais
 • cyfri'r pleidleisiau

Gallwch wneud cais fel arsyllwr unigol neu fel sefydliad.

Mae angen i chi fod yn 16  oed neu'n hy i fod yn arsyllwr etholiadol.

Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol, mae angen i chi ddarllen y canlynol:

Pan fyddwch chi'n cwblhau eich cais, bydd angen i chi gadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno i'r cod, y ddeddf a'r hysbysiad.

Cais i fod yn arsyllwr achrededig unigol


I wneud cais i gofrestru fel unigolyn, bydd angen:

 • eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt
 • i chi ddweud wrthym am faint yr hoffech i'ch achrediad bara, ac i ble yr hoffech i'ch bathodyn gael ei anfon
 • i chi uwchlwytho llun pasbort a'ch ID
Mae angen bod y llun yn bodloni'r canlynol:
 • yn eich cynnwys chi yn unig
 • gynnwys eich pen a'ch ysgwyddau
 • ddangos eich wyneb yn glir gyda'ch llygaid ar agor
 • wedi ei dynnu yn erbyn cefndir plaen
Mae angen i'ch ID ddangos eich enw a'ch oedran. Gallwch uwchlwytho copi o'ch:
 • Pasbort
 • Trwydded yrru
 • Cerdyn adnabod cenedlaethol
 • Cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon

700KB yw uchafswm maint ffeil ar gyfer yr holl luniau a'r manylion adnabod. Ni ellir prosesu unrhyw beth yn fwy na hyn.

Gallwch gysylltu â ni os nad oes gyda chi'r math yma o ID.


Gwneud cais nawr


Os oes angen help gyda’ch cais, neu os fyddai’n well gyda chi gwblhau ffurflen bapur, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at observers@electoralcommission.org.uk neu ffonio 0333 103 1929.

Cais i fod yn sefydliad achrededig

I wneud cais i fod yn sefydliad achrededig, bydd angen y canlynol arnoch:
 • gwybodaeth am eich sefydliad
 • eich enw a'ch manylion cyswllt, fel prif gyswllt y sefydliad
 • enw a manylion cyswllt, ail gyswllt y sefydliad
 • i chi ddweud wrthym am faint yr hoffech i'ch achrediad bara, ac i ble yr hoffech i'ch bathodynnau gael eu hanfon
 • enwau'r bobl fydd yn arsylwi ar ran eich sefydliad, yn ogystal â llun pasbort ac ID ar eu cyfer
Mae angen bod y llun yn bodloni'r canlynol:
 • yn cynnwys yr arsyllwr yn unig
 • gynnwys eu pen a'u hysgwyddau
 • ddangos eu hwyneb yn glir gyda'u llygaid ar agor
 • wedi ei dynnu yn erbyn cefndir plaen
Mae angen i'r ID ddangos enw ac oedran yr arsyllwr. Gallwch uwchlwytho eu:
 • pasbort
 • trwydded yrru
 • cerdyn adnabod cenedlaethol
 • cerdyn adnabod etholiadol Gogledd Iwerddon

700KB yw uchafswm maint ffeil ar gyfer yr holl luniau a'r manylion adnabod. Ni ellir prosesu unrhyw beth yn fwy na hyn.

Gallwch gysylltu â ni os nad oes gan yr arsyllwyr y math yma o ID.


Gwneud cais nawr


Os oes angen help gyda’ch cais, neu os fyddai’n well gyda chi gwblhau ffurflen bapur, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at observers@electoralcommission.org.uk neu ffonio 0333 103 1929.

Cod Ymarfer

Mae'r Cod Ymarfer ar gyfer arsyllwyr etholiadol yn cynnwys gwybodaeth ynghylch:

 • dod yn Arsyllwr Etholiadol
 • y safonau y disgwylir gan arsyllwyr
 • hwyluso arsyllwyr etholiadol

Os fyddwch yn dod yn arsyllwr etholiadol, bydd angen i chi fodloni'r safonau yn y cod. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • parchu cyfreithiau'r Deyrnas Unedig ac awdurdod cyrff etholiadol
 • bod yn wleidyddol amhleidiol drwy'r amser
 • cynnal gofynion cyfrinachedd
 • peidio â rhwystro'r broses etholiadol
 • darparu ID addas (eich bathodyn arsyllwr achrededig)
 • ymddwyn mewn modd addas

Canllawiau ac adborth ar gyfer arsylwi etholiadau

Etholiadau Senedd Ewrop ar 23 Mai 2019

Os ydych chi'n bwriadu arsylwi etholiadau Senedd Ewrop ar 23 Mai, gallwch lawrlwytho ein canllawiau ar gyfer:

Gallwch hefyd roi adborth i ni ar ôl i chi arsylwi etholiad Senedd Ewrop. Gallwch wneud y canlynol:

Etholiadau lleol ar 2 Mai 2019

Gallwch roi adborth i ni os gwnaethoch arsylwi'r etholiadau lleol a gynhaliwyd yn Lloegr a Gogledd Iwerddon ar 2 Mai. Gallwch wneud y canlynol:

Etholiadau & refferenda