Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda’r gorffennol

Yn yr ardal hon cewch wybodaeth am etholiadau a refferenda'r gorffennol yn y DU.

Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys:

  • canlyniadau etholiadau a refferenda
  • canllawiau a gyhoeddwyd gennym ar gyfer y rheiny sy'n rhan o'r pleidleisiau
  • gwybodaeth a ddarparwyd i bleidleiswyr cyn y pleidleisiau

Refferendwm yr UE

Ein hadroddiad ar Refferendwm yr UE

Adroddiad ar reoleiddio ymgyrchwyr yn Refferendwm yr UE

Ry'n ni wedi darganfod bod y rheolau oedd yn eu lle yn benodol ar gyfer Refferendwm yr UE wedi gweithio'n dda. Fe wnaethom nodi nifer o argymhellion i newidiadau gael eu hymgorffori i'r ddeddfwriaeth sy'n tanategu refferenda ar gyfer y DU i gyd.

Darllenwch ein hadroddiad ar reoleiddio ymgyrchwyr yn refferendwm yr UE (PDF)

Adroddiad ar sut cynhaliwyd refferendwm yr UE

Ry'n ni wedi cyhoeddi adroddiad ar y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r UE, sy'n edrych ar y prif faterion gododd cyn y diwrnod pleidleisio, gan gynnwys ymddygiad ymgyrchwyr a sut y gwnaethom ni eu rheoleiddio, a dhoir data ar farn pleidleiswyr a'r profiad a gawsant drwy gydol y cyfnod.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys nifer o argymhellion fyddai'n gwella gweinyddiaeth, rheoliad a chyflawni refferenda'r dyfodol. Yn ogystal â'r adroddiad cynhwysfawr yma, ry'n ni wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau cysylltiedig eraill.

Etholiadau Mai 2016

Ein hadrodd ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Yn seiliedig ar brofiad pleidleiswyr, staff etholiadol ac ymgyrchwyr, ry'n ni wedi gallu gwneud asesiad bod etholiadaur Cynulliad, ar y cyfan, wedi eu rhedeg yn dda, gyda fawr ddim problemau.

Un o ganfyddiadau yr adroddiad yw'r heriau o gyfuno etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi bod yn her sylweddol. Mae hyn wedi arwain at argymell y dylai Grŵp Cyflawni Cymru fod yn fwy parhaol a pharhau i gynorthwyo gyda chynllunio digwyddiadau'r dyfodol yn llwyddiannus.

Ein hadroddiad ar etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 2016

Cynhaliwyd etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 2016 yn ddau, ac roedd pleidleiswyr yn hyderus yn y broses bleidleisio ac yn fodlon gyda'r broses o gofrestru i bleidleisio. Fodd bynnag, fel yn 2012, adroddodd pleidleiswyr ddiffyg ymwybyddiaeth ynghylch rôl y Comisiynwyr, beth oedd diben yr etholiadau a gweybodaeth ynghylch yr ymgeiswyr.

Yn ein hadroddiad, rydym, eto wedi argymell i Lywodraeth y DU i newid deddfwriaeth i ganiatau anfon llyfryn gwybodaeth ymgeiswyr i bob cartref yn yr ardal llu heddlu cyn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu. Fe wnaethom hefyd amlygu ein pryder o ran cyfuno gwahanol etholiadau, sydd i'w cynnal, ar hyn o bryd, ym mis Mai 2020.

Etholiadau & refferenda