Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

1. Cofrestru etholiadol yn y DU

Nid oes gan y Deyrnas Unedig gofrestr etholiadol genedlaethol. Caiff cyfanswm o 380 o gofrestri etholiadol gwahanol eu llunio a'u cadw gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol ym Mhrydain Fawr, a cheir un gofrestr ar gyfer Gogledd Iwerddon, a gaiff ei llunio a'i chadw gan y Prif Swyddog Etholiadol.

Bu system gofrestru etholiadol unigol ar waith ym Mhrydain Fawr ers 2014, a defnyddiwyd system debyg yng Ngogledd Iwerddon ers 2002. Unigolion eu hunain sy'n gyfrifol am wneud cais i gofrestru i bleidleisio, a rhaid iddynt gyflwyno gwybodaeth sy'n cadarnhau pwy ydynt (fel dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol) fel rhan o'u cais. Caiff y wybodaeth a roddir ei chadarnhau cyn i'w henwau gael eu hychwanegu at y gofrestr etholiadol.

Cafodd gwasanaeth cofrestru ar-lein ei gyflwyno ym Mhrydain Fawr ar yr un pryd â'r system gofrestru etholiadol unigol yn 2014. Gall unigolion wneud cais i gofrestru ar-lein ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio, neu drwy gwblhau a dychwelyd ffurflen gais bapur. Sut bynnag yr eir ati i gofrestru, er bod data o geisiadau cofrestru yn cael eu cadarnhau yn erbyn cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau, caiff pob cais ei bennu'n lleol gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol unigol.  Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio ar gyfer yr etholiad cyffredinol oedd dydd Llun 22 Mai 2017.

Yn ôl y gyfraith, mae'n dal i fod yn ofynnol i bob Swyddog Cofrestru Etholiadol ym Mhrydain Fawr gynnal canfas blynyddol o bob eiddo yn ei ardal gofrestru er mwyn archwilio'r cofnodion ar ei gofrestr etholiadol a nodi pleidleiswyr sydd wedi symud neu oedd heb gofrestru'n flaenorol. Yn 2006 rhoddwyd y gorau i'r canfas blynyddol yng Ngogledd Iwerddon a chyflwynwyd proses gofrestru barhaus yn ei le. Rhaid i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gyhoeddi cofrestr ddiwygiedig erbyn 1 Rhagfyr bob blwyddyn, gan gyhoeddi unrhyw ddiweddariadau pellach ar ddiwrnod gwaith cyntaf bob mis a chyn etholiadau.


Ein hymgyrch i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd

Cynhaliodd y Comisiwn Etholiadol ymgyrch i godi ymwybyddiaeth pobl o'r etholiad a sut i gymryd rhan, gan gynnwys y ffaith bod angen cofrestru erbyn 22 Mai. Llywiwyd ein strategaeth ymgyrchu gan yr angen i wneud y mwyaf o'r amser prin oedd ar gael ac roedd iddi bedair elfen:

  • Defnyddio dulliau hysbysebu a fu'n llwyddiannus yn y gorffennol
  • Creu partneriaethau proffil uchel yn y cyfryngau cymdeithasol â Facebook, Instagram, Snapchat a Nextdoor
  • Sicrhau sylw yn y cyfryngau ar gyfer cerrig milltir allweddol
  • Cefnogi sefydliadau partner - gan gynnwys Llywodraeth y DU a llywodraeth leol, elusennau a chyrff anllywodraethol - drwy gydlynu gweithgareddau a rhoi adnoddau iddynt eu defnyddio

Ein nod oedd cyrraedd cynulleidfa gyffredinol a grwpiau nas cofrestrir yn ddigonol, gan gynnwys myfyrwyr, pobl sy'n symud tŷ, y rhai rhwng 18 a 34 oed, pobl sy'n rhentu eiddo preifat, dinasyddion y DU sy'n byw dramor a phersonél y lluoedd arfog. Ymhlith y llwyfannau a ddefnyddiwyd ledled Prydain Fawr roedd teledu, radio, cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion peiriant chwilio Google. Yng Ngogledd Iwerddon roedd y llwyfannau a ddefnyddiwyd yn cynnwys radio, cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion awyr agored a hysbysebion arddangos digidol.

Cafodd deunydd hysbysebu a fodolai eisoes ei ddiweddaru a gwnaethom greu hysbysebion radio a chymdeithasol newydd yn seiliedig ar y cysyniad 'paid colli dy gyfle' a ddefnyddiwyd mewn ymgyrchoedd blaenorol.

Roedd cyfyngiadau amser cyfleoedd cofrestru personél y lluoedd arfog a oedd yn gwasanaethu dramor a dinasyddion y DU a oedd yn byw dramor hyd yn oed yn fwy amlwg.

Gwnaethom weithio gyda Swyddfa’r Cabinet wneth gefnogi ein hymgyrch drwy hwyluso cefnogaeth gan bob adran wnaeth rannu ein negeseuon ar gyfrygu cymdeithasol a mewnrwydiau; a chynnal negeseuon atgoffa cofrestru leled GOV.UK gan gynnwys ar ddiwedd trafodion ar y platfform, megis ceisiadau am basport neu drwydded yrru.

Gwnaethom weithio gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn i ddarparu deunyddiau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Unedau a gyda'r Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad i ddarparu deunyddiau i lysgenadaethau a chonsyliaethau. Hefyd, llwyddwyd i dargedu'r ddau grŵp yn effeithiol drwy hysbysebion Facebook; gwnaethom ddiweddaru deunydd hysbysebu a fodolai eisoes, gan barhau i'w fireinio er mwyn sicrhau bod y neges yn cyrraedd ein cynulleidfaoedd targed.

Etholiadau & refferenda