Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

3. Cofrestru ar-lein

Camau nesaf

Mae cofrestru etholiadol ar-lein wedi trawsnewid y broses o gael mynediad i etholiadau a refferenda ar gyfer pleidleiswyr ym Mhrydain Fawr, ac rydym am i'r Prif Swyddog Etholiadol fynd ati i gyflwyno system gofrestru etholiadol yng Ngogledd Iwerddon cyn gynted â phosibl.


Mae'r gwasanaeth cofrestru ar-lein wedi sicrhau gwell mynediad o lawer i etholiadau ym Mhrydain Fawr ers ei gyflwyno ym mis Mehefin 2014. Dengys data ar geisiadau a wnaed ar-lein fod nifer y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth wedi cynyddu bob blwyddyn ers 2014. Rhwng 10 Mehefin 2014 a 30 Mehefin 2017 gwnaed 21,580,788 o geisiadau i gofrestru (sef 77.6% o'r holl geisiadau) ar-lein.

Unwaith eto dengys dadansoddiad o geisiadau i gofrestru ar-lein yr ymddengys fod nifer y ceisiadau yn gysylltiedig â pha mor agos yw digwyddiadau etholiadol proffil uchel. Cafodd mwy na 2.9 miliwn o geisiadau i gofrestru i bleidleisio eu gwneud rhwng cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 18 Ebrill (y byddai'n gofyn i'r Senedd gymeradwyo etholiad cyffredinol) a'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar 22 Mai. Cafodd mwy na 96% o'r ceisiadau hyn eu gwneud gan ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein.

Ar 18 Ebrill gwnaed tua 146,810 o geisiadau ar-lein, o gymharu â 10,106 y diwrnod cynt. Ar 22 Mai, y diwrnod olaf i gofrestru, gwnaed cyfanswm o 612,543 o geisiadau ar-lein. Dengys Ffigur 4 ar dudalen 9 isod broffil ceisiadau cofrestru etholiadol gan ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein rhwng 1 Ebrill a 31 Mai 2017.

Dengys data manylach gan y gwasanaeth cofrestru ar-lein fod cofrestru ar-lein wedi bod yn hynod boblogaidd ymhlith rhai o'r grwpiau hynny sy'n llai tebygol o fod wedi cofrestru i bleidleisio, gan gynnwys pobl ifanc a dinasyddion Prydeinig dramor. Cafwyd dros ddwy ran o dair (69%) o geisiadau ar-lein rhwng 18 Ebrill 2017 ac 22 Mai 2018 gan bobl o dan 34 oed. Roedd ceisiadau gan bobl dros 55 oed yn cyfateb i 8% o'r holl geisiadau a gafwyd.

Ffigur 4: Ceisiadau cofrestru etholiadol a wnaed rhwng 1  Ebrill a 31 Mai 2017

Ffynhonnell: gov.uk voter registration performance dashboard

Roedd ceisiadau digidol gan bleidleiswyr o dramor yn cyfrif am gyfran gymharol fach o'r cyfanswm (4%) ond gyda 117,609 o geisiadau o gymharu â chyfanswm o 263,902 o bleidleiswyr tramor yn y cofrestri a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016, mae'n amlwg bod cofrestru ar-lein yn adnodd pwysig a phoblogaidd i ddinasyddion Prydeinig sy'n byw dramor.


Cofrestru ar-lein yng Ngogledd Iwerddon

Ar 12 Rhagfyr 2016 pasiodd Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cyfathrebu Electronig a Diwygio) (Gogledd Iwerddon) 2016 ddau Dŷ'r Cyffredin. Mae'r Rheoliadau yn caniatáu cyflwyno system gofrestru etholiadol ddigidol a ddaw i rym pan fydd y gofynion technegol angenrheidiol wedi'u bodloni ar ei chyfer yng Ngogledd Iwerddon.

Bwriad gwreiddiol y Prif Swyddog Etholiadol oedd lansio cofrestru ar-lein ddiwedd 2016. Fodd bynnag, dechreuodd nifer o anawsterau technegol ddod i'r amlwg wrth brofi'r system, gan gynnwys sut y byddai'n cyd-fynd â'r porth ar-lein presennol ym Mhrydain Fawr. Felly gohiriwyd y lansiad tan ddechrau 2017.

Yn dilyn y cyhoeddiad ym mis Ionawr 2017 y byddai etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2017, gohiriodd y Prif Swyddog Etholiadol gyflwyno cofrestru ar-lein fel y bwriadwyd ymhellach. Roedd hyn yn ddealladwy o ystyried bod nifer o anawsterau technegol yr oedd angen eu datrys o hyd cyn gweithredu. Mae bellach yn debygol y caiff cofrestru ar-lein ei gyflwyno yn ystod hydref 2017.

Etholiadau & refferenda