Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Senedd Ewrop y gorffennol

Etholiadau Senedd Ewrop 2014

Cynhaliwyd etholiadau Senedd Ewrop ledled y DU ddydd Iau 22 Mai 2014.

Ein hadroddiad ar etholiadau Ewrop a lleol Mai 2014

Dangosodd ein hadroddiad ar etholiadau Senedd Ewrop yn y DU ac etholiadau lleol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon ym mis Mai 2014 bod hyder pleidleiswyr yn uchel ond bod gwersi i'w dysgu cyn pleidleisiau'r dyfodol.

Roedd bron i naw ym mhob deg pleidleisiwr a holwyd yn hyderus bod yr etholiadau wedi'u cynnal yn dda, ac roedd bron i bob un yn fodlon gyda'u profiad o bleidleisio.

Etholiadau & refferenda