Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar y dudalen hon, cewch ddolenni i wybodaeth am etholiadau blaenorol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys canlyniadau, ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd yr ydym wedi'u cynnal a'r canllawiau a gynhyrchom.

Ein hadrodd ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Yn seiliedig ar brofiad pleidleiswyr, staff etholiadol ac ymgyrchwyr, ry'n ni wedi gallu gwneud asesiad bod etholiadaur Cynulliad, ar y cyfan, wedi eu rhedeg yn dda, gyda fawr ddim problemau.

Un o ganfyddiadau yr adroddiad yw'r heriau o gyfuno etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi bod yn her sylweddol. Mae hyn wedi arwain at argymell y dylai Grŵp Cyflawni Cymru fod yn fwy parhaol a pharhau i gynorthwyo gyda chynllunio digwyddiadau'r dyfodol yn llwyddiannus.

Canlyniadau etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Mae canlyniadau etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 ar gael gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gallwch hefyd wedl canlyniadau etholiad Cynulliad Cymru ar wefan y BBC.

Canlyniadau etholiadau 2011 yng Nghymru

Gallwch hefyd ddefnyddio ein teclyn rhyngweithiol i weld crynodeb o'r holl seddi a enillwyd yn etholiadau 2011 yng Nghymru. Gallwch hefyd weld canlyniadau manwl ar gyfer etholaeth benodol.

Adrodd ar etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar ôl etholiadau rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar sut y cynhaliwyd yr etholiadau.

Gwybodaeth i weinyddwyr etholiadol

Cyn etholiad lleol yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu canllawiau i'r rheiny sy'n rhedeg yr etholiad. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys beth i'w wneud cyn y bleidlais, sut i wirio'r cyfrif a beth i'w wneud wedi i'r canlyniad gael ei gyhoeddi.

Etholiadau & refferenda