Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cases of alleged electoral fraud in 2017

Prif Ganfyddiadau achosion o dwyll etholiadol honedig yn 2017

Penawdau o ddata ar achosion o dwyll etholiadol yn 2017:

Ar 31 Ionawr 2018, mae un gollfarn wedi'i gael oedd mewn cysylltiad gyda honiad o gam-bersonadu mewn gorsafoedd pleidleisio.

Mae wyth a ddrwgdybir mewn achosion wedi cael rhybuddion yr  heddlu.

  • Roedd pedwar achos mewn perthynas â throseddau cofrestru
  • Dau o gam-bersonadu wrth bleidleisio drwy'r post
  • Un datganiad ffug ar ffurflen enwebu
  • Un am gofnod treuliau etholiadol
Canlyniad honiadauNifer
Dim camau pellach 207
Datrys yn lleol 82
Yn cael eu hymchwilio 44
Disgwyl cyngor erlyniad 7
Cychwyn camau yn y llys 2
Rhyddfarn 1
Rhybudd 8
Collfarn 1
Arall 13

Roedd bron i hanner yr achosion o dwyll etholiadol honedig yn droseddau ymgyrchu (165 o achosion). Roedd y mwyafrif o'r rhain yn droseddau argraffnod (96 o achosion). Canlyniad y mwyafrif o achosion (289), 79% o'r holl achosion oedd dim camau pellach (207) neu eu datrys yn lleol (82).

Math o droseddNifer
Cofrestru 36
Enwebiadau 25
Yr ymgyrch 165
Pleidleisio 104
Gweinyddu 3
Amrywiol 3

Gweld ein dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol yn 2017 (PDF)

Data'r heddlu ar dwyll etholiadol yn 2017

Isod mae'r data tu ôl i'n dadansoddiad o honiadau o dwyll etholiadol yn 2017.

Gweld yr holl ddata twyll etholiadol gan heddluoedd o 2017 (XLS)

Twyll etholiadol