Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyfrifoldebau twyll etholiadol

Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau

Mae Swyddogion Cofrestru Etholiadol Lleol a Swyddogion Canlyniadau yn rheoli etholiadau, ac maent mewn sefyllfa unigryw i ganfod ac atal twyll etholiadol. Dylent roi cynlluniau cadarn ar waith i nodi unrhyw ymddygiad amheus a chydweithio â'r heddlu i ymchwilio i unrhyw dwyll etholiadol posibl.

Rydym wedi creu canllaw i bleidleiswyr adeg etholiad. Mae'n amlinellu'r hyn a ystyrir yn ymddygiad derbyniol ac annerbyniol gan ffrindiau, teulu ac ymgeiswyr adeg etholiad. Gallwch lawrlwytho fersiwn 'word' i'w hailfformatio a'i defnyddio yn eich awdurdod lleol.

Yr heddlu ac erlynwyr

Mae'r heddlu'n gyfrifol am ymchwilio i unrhyw honiadau o dwyll etholiadol. Mae pob heddlu yn y DU wedi nodi Swyddog Pwynt Cyswllt Unigol (neu SPOC yn Saesneg) ar gyfer twyll etholiadol sy'n darparu cymorth arbenigol a chyngor i ymchwilwyr.

Mae awdurdodau erlyn (Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru a Lloegr, Swyddfa'r Goron yn yr Alban a'r Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon) yn gyfrifol am gyflwyno achosion o dwyll etholiadol honedig i'r llys. Maent yn cydweithio'n agos â heddluoedd er mwyn archwilio'r dystiolaeth am dwyll etholiadol honedig cyn penderfynu p'un a ddylid erlyn ai peidio.

Nid yw'r heddlu yn gweithio ar eu pen eu hunain; mae cydweithrediad awdurdodau lleol yn hollbwysig er mwyn atal a chanfod twyll etholiadol.

Canllawiau bach i'r heddlu

Rydym hefyd yn paratoi canllaw bach i swyddogion yr heddlu.

Plismona Etholiadau – Arfer Proffesiynol Awdurdodedig (APP)

Mae'r canllaw hwn a gyhoeddwyd gan y Coleg Plismona ac a gefnogwyd gan y Comisiwn Etholiadol ers 2014 yn disodli'r Guidance on preventing and detecting electoral fraud in England and Wales a gyhoeddwyd ar y cyd gan y Comisiwn Etholiadol a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (APCO). Roedd yn ymhelaethu ar y cyngor a roddwyd i'r heddlu gan ddarparu opsiynau tactegol, disgwyliadau, isafswm safonau ymchwilio ac arfer da sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pob rôl allweddol.

Fe'i paratowyd gan dîm o swyddogion yr heddlu, gweinyddwyr etholiadol ac erlynwyr a oedd â blynyddoedd o brofiad mewn materion uniondeb etholiadol. Mae'r gwaith, a gynhaliwyd yn wreiddiol gan y Comisiwn Etholiadol ac ACPO, gyda chymorth parhaus gan ei chorff olynol sef Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC), yn cynnwys cyfraniadau gan swyddogion yr heddlu ar bob lefel, Gwasanaeth Erlyn y Goron ac uwch weinyddwyr etholiadol. Mae pob un ohonynt wedi rhoi o'u hamser i helpu i lunio'r canllaw hwn, ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cyfraniad i'r ddogfen bwysig hon. Caiff yr APP ei ddiweddaru'n rheolaidd.

Pleidiau ac ymgeiswyr gwleidyddol

Mae pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac ymgyrchwyr yn elfennau hanfodol o ddemocratiaeth iach a dylent allu cyflwyno eu dadleuon i bleidleiswyr. Dylai ymgeiswyr annog pobl i gymryd rhan mewn etholiadau gan sicrhau nad ydynt yn gwneud unrhyw beth sy'n bwrw amheuaeth ar uniondeb y broses etholiadol.

Rydym wedi datblygu Cod Ymddygiad diwygiedig i ymgyrchwyr sy'n nodi'r hyn a gaiff a'r hyn na chaiff ei ystyried yn ymddygiad derbyniol mewn gorsafoedd pleidleisio ac yn y gymuned yn ystod y cyfnod cyn y diwrnod pleidleisio.

Byddwn yn codi unrhyw bryderon gyda'r blaid neu'r ymgyrchwr dan sylw ac yn cytuno ar y camau gweithredu i sicrhau na chaiff rheolau eu torri eto.

Y Post Brenhinol

Rydym wedi cydweithio â'r Post Brenhinol i lunio canllaw cyflym i yrwyr a staff dosbarthu'r Post Brenhinol ynglŷn â phost pleidleisiau drwy'r post:

Beth ddylwn ni ei wneud?

Yn ogystal â darparu canllawiau, cyngor a chymorth, rydym yn casglu, yn dadansoddi ac yn cyhoeddi data gan heddluoedd ynglŷn ag achosion o dwyll etholiadol honedig yn y DU bob blwyddyn.

Rydym hefyd yn monitro'r camau a gymerir gan eraill i atal a chanfod twyll etholiadol ac rydym yn nodi'n glir lle y mae angen cyflwyno newidiadau yn ein barn ni er mwyn sicrhau uniondeb etholiadau yn y dyfodol.

Twyll etholiadol