Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adolygiad gwendidau twyll etholiadol

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am ein hadolygiad o wendidau twyll etholiadol.

Mae lefel gyson o bryder ymysg pleidleiswyr ynghylch twyll etholiadol yn y DU. Rhennir y pryderon hyn gan nifer fawr o bobl sydd â phrofiad o sefyll mewn etholiad neu gynnal etholiadau, ac mae'n annhebygol y bydd y pryderon hyn yn lleihau yn y dyfodol agos.

Cyhoeddi adolygiad gwendidau twyll etholiadol mewn gorsafoedd pleidleisio

Daeth adolygiad twyll etholiadol yn y DU i'r casgliad bod pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio ym Mhrydain Fawr yn parhau i fod yn agored i dwyll personadu.

Rydym yn argymell dylid bod gofyniad i pleidleiswyr  ledled Prydain Fawr i gyflwyno ffurf o gerdyn adnabod cyn cael papur pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio.

Yn yr adolygiad hwn gallwch gael mwy o wybodaeth ynghylch ein cynllun cerdyn adnabod pleidleiswyr a sut gall ein cynllun gael ei roi ar waith mewn gorsafoedd pleidleisio.

Darllenwch y crynodeb adolygiad gwendidau twyll etholiadol mewn gorsafoedd pleidleisio (PDF)

Darllenwch yr adolygiad gwendidau twyll etholiadol mewn gorsafoedd pleidleisio (PDF)

Dweud eich dweud ar dwyll etholiadol

Yn 2012 cychwynnom adolygiad eang i nodi p'un a bod cyfleoedd i wella hyder yn niogelwch prosesau etholiadol yn y DU.

Fel rhan o'n hadolygiad fe gyhoeddom bapur tystiolaeth ac achosion ar dwyll etholiadol yn y DU ym mis Mai 2013, yn rhoi gwybodaeth ar dwyll etholiadol yn y DU ynghylch pryderon y mae pobl wedi'u nodi yn ystod ein hymgynghoriad cychwynnol.

Darllenwch ein papur tystiolaeth ac achosion ar dwyll etholiadol yn y DU (PDF)

Byddai rhai o'r newidiadau hyn yn effeithio ar bleidleiswyr; byddai gan rai fwy o effaith ar ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr.

Adroddiad twyll etholiadol

Rydym bellach wedi cwblhau ein hadolygiad. Rydym wedi gofyn i randdeiliaid, y cyhoedd ac arbenigwyr eraill am eu barn.

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein hadroddiad terfynol i dwyll etholiadol.

Darllenwch ein hadroddiad terfynol ar dwyll etholiadol yn y DU (PDF) (Saesneg)

Tystiolaeth o dwyll etholiadol

Rydym yn casglu data gan heddluoedd ynghylch achosion o dwyll etholiadol honedig.

Gallwch hefyd ddarllen ein dadansoddiad o achosion a adroddwyd yn ystod 2012.

Rydym hefyd wedi cynnal ymchwil gyda phleidleiswyr ynghylch eu barn ar dwyll etholiadol. Mae dau gam i'r ymchwil hwn.

Rydym wedi cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i adolygiad Syr Eric Pickles o dwyll etholiadolDarllenwch ein tystiolaeth ysgrifenedig i adolygiad Syr Eric Pickles o dwyll etholiadol (PDF)

Twyll etholiadol