Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau ar rwystro ac adrodd am dwyll etholiadol

Ar y dudalen hon cewch wybod sut i adrodd am bryderon am dwyll etholiadol, a sut ydym yn gweithio gydag eraill i rwystro a chanfod twyll etholiadol.

Sut i adrodd am dwyll etholiadol

Os ydych yn pryderu fod twyll etholiadol wedi digwydd, dylech siarad gyda'r Swyddog Cofrestru Etholiadol neu'r Swyddog Canlyniadau yn eich ardal leol yn gyntaf. Mae manylion cyswllt yr holl awdurdodau lleol ar gael ar wefan Dy bleidlais di.

Gallant eich cynghori p'un a bod twyll etholiadol wedi'i wneud ai peidio, a gallant gyfeirio eich pryderon at yr heddlu os oes angen. Gallant hefyd roi manylion swyddog cyswllt yr heddlu i chi ar gyfer yr heddlu perthnasol, i chi gael adrodd am yr honiad eich hun.

Os oes gennych dystiolaeth fod trosedd etholiadol wedi'i chyflawni, dylech gysylltu â'r heddlu yn syth. Dylech fod yn barod i roi datganiad iddyn nhw i gadarnhau
eich honiad. Dylech gysylltu â’r heddlu drwy ffonio rhif nid mewn argyfwng yr heddlu - 101, heblaw eich bod wedi gweld trosedd yn digwydd, pan ddylech ffonio rhif mewn argyfwng 999.

Os yw'n briodol, bydd yr heddlu yn ymchwilio i'r mater. Mae gan bob heddlu Bwynt Cyswllt Unigol (a elwir yn SPOC) i arwain ar drosedd etholiadol a rhoi cyngor arbenigol i swyddogion yr heddlu yn lleol.

Os nad ydych am roi datganiad i’r heddlu, gallwch adrodd am eich pryderon yn ddienw drwy ffonio Taclo’r Taclau ar 0800 555 111

Pwy sy'n gyfrifol am rwystro a chanfod twyll etholiadol?

Mae gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau, pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr, yr heddlu, erlynyddion a'r Comisiwn Etholiadol oll wahanol swyddogaethau a chyfrifoldeb dros rwystro a chanfod twyll etholiadol.

Gallwch ddarganfod mwy ar ein tudalen cyfrifoldebau twyll etholiadol

Honiadau Cyllid Pleidiau ac Etholiadau

Os oes gennych unrhyw bryderon neu honiadau mewn perthynas â materion cyllidol plaid, etholiad neu ymgyrchydd cofrestredig, megis gwariant neu roddion, dylech ddilyn y cyngor ar ein tudalennau gorfodi cyllid pleidiau.

Darllenwch fwy ar ein tudalen gwneud honiad

Twyll etholiadol