Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrch etholiadau lleol 2017 ym Mhrydain Fawr

Yn yr adran hon mae gwerthusiad o’n hymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gyfer etholiadau lleol Mai 2017.

Ar 4 Mai 2017, cynhaliwyd etholiadau cynghorau lleol yng Nghymru, yr Alban ac mewn rhannau o Loegr.

Gwnaethom gynnal ymgyrch gyfathrebu bedair wythnos o 20 Mawrth, gyda'r nod o annog oedolion a oedd yn gymwys i gofrestru i bleidleisio erbyn y dyddiadau cau, gan ganolbwyntio'n benodol ar grwpiau lle na cheir lefelau cofrestru digonol: pobl sy'n symud tŷ, myfyrwyr, pobl 18 i 34 oed yng Nghymru a Lloegr, pobl 16 i 34 oed yn yr Alban, ac aelodau'r lluoedd arfog. Darllenwch ein hadroddiad ar gofrestri etholiadol Rhagfyr 2015 i gael rhagor o wybodaeth.

Roedd ein strategaeth yn cynnwys defnyddio ymgyrch hysbysebu ymwybyddiaeth dorfol er mwyn sicrhau bod ein neges yn cyrraedd cynifer o bobl â phosibl, ynghyd â negeseuon a gweithgareddau penodol er mwyn cyrraedd y grwpiau hynny lle na cheir lefelau cofrestru digonol. Buom hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn ehangu cwmpas ein hymgyrch ac yn defnyddio gweithgareddau ymgyrchu er mwyn annog sylw yn y wasg.

Ein targed oedd ychwanegu 484,000 o bobl at y gofrestr etholiadol ym Mhrydain Fawr. Gwnaethom gyflawni 75% o'r targed hwn, gan ychwanegu 362,000 o bobl. Roedd gennym hefyd nod o gyflawni lefel ymwybyddiaeth o 68% ar gyfer yr ymgyrch, fel y mesurwyd gan ein hymchwil olrhain ymgyrch. Gwnaethom ragori ar y targed hwn gyda 72% o bobl yn adnabod un neu fwy o elfennau o'r ymgyrch.

Yn yr Alban, lle roedd y system bleidleisio drwy bleidlais sengl drosglwyddadwy (STV) yn cael ei defnyddio, roedd gennym nod ychwanegol, sef codi ymwybyddiaeth o sut i bleidleisio, yn benodol y gofyniad i roi'r ymgeiswyr mewn trefn o ran dewis gan ddefnyddio rhifau. Ein targed oedd sicrhau bod 75% yn gallu nodi'n gywir sut i gwblhau eu papur pleidleisio. Gwnaethom ragori ar y targed hwn gyda chanlyniad o 80%.