Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran
< yn ôl i gryndeb yr adroddiad

Ymgyrch etholiadau lleol 2017 ym Mhrydain Fawr


Cynnwys

  1. Hysbysebu
  2. Partneriaethau a chysylltiadau cyhoeddus
  3. Beth a wnaethom i hyrwyddo'r system bleidleisio yn yr Alban
  4. Beth wnaeth eraill er mwyn annog pobl i gofrestru i bleidleisio
  5. Perfformiad yr ymgyrch

Hysbysebu

Cynulleidfa gyffredinol

Etholiadau i awdurdodau lleol oedd yn cael eu cynnal, felly gwnaethom ganolbwyntio ar hysbysebu 'lleol'. Er mwyn sicrhau bod pobl yn meddwl am yr effaith y gallai eu pleidlais ei chael yn eu hardal, defnyddiwyd yr is-bennawd: "Maen nhw'n digwydd ar garreg eich drws", a defnyddiwyd deunydd creadigol gyda delweddau o fatiau drws, a gallai'r testun amrywio yn dibynnu ar y gynulleidfa a'r neges.

Welsh version of our On Your Doorstep advertising

Defnyddiwyd ein hysbysebion y talwyd amdanynt ar y sianelau canlynol: teledu, fideo ar alw, cyfryngau cymdeithasol, chwiliadau, radio (Cymru a'r Alban yn unig) a byrddau arddangos digidol (yr Alban yn unig).

Welsh version of our Facebook advertisingWelsh version of our TV ad endframe

Gwnaethom addasu ein hysbysebion teledu a radio, gan eu diweddaru gyda'r is-bennawd ar gyfer ein hymgyrch newydd. Yn ein hysbyseb deledu, gwnaethom ymgorffori'r ddelwedd o'r mat drws yn y ffrâm derfynol er mwyn sicrhau bod y dull creadigol yn cael ei integreiddio'n llawn. Roedd hon yn ffordd o sicrhau gwerth am arian ond heb fynd i gostau creadigol hollol newydd, ynghyd â chadw ein hymgyrch yn ffres.

Gwnaethom wynebu her fawr wrth brynu hysbysebion teledu ar gyfer yr ymgyrch am ddau reswm:

Nid oedd unrhyw etholiadau'n cael eu cynnal yn Llundain Fwyaf. Fel y cyfryw, roedd angen i ni eithrio Llundain wrth brynu hysbysebion teledu er mwyn osgoi dryswch. Roedd hyn yn golygu y bu'n rhaid i ni brynu hysbysebion teledu yn ôl rhanbarth, yn hytrach nag ar draws Prydain Fawr, a gynyddodd ein costau ac a gyfyngodd ar ein cyrhaeddiad.

Creodd hyn broblem ychwanegol, sef y gallai pobl mewn siroedd cyfagos lle roedd etholiadau lleol yn cael eu cynnal, ond a oedd yn cael hysbysebion teledu Llundain, golli allan. Er mwyn datrys hyn, gwnaethom gynyddu ein hysbysebion fideo ar alw a phrynu hysbysebion teledu digidol oedd yn targedu'r ardal dan sylw yn uniongyrchol er mwyn sicrhau nad oedd neb mewn ardal lle roedd etholiadau yn cael eu cynnal yn colli allan ar weld ein neges.

Roedd dyddiadau cau gwahanol ar gyfer cofrestru yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Roedd hyn yn golygu na allem ddefnyddio'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru mewn ardaloedd a oedd yn cwmpasu Lloegr a'r Alban. Effeithiodd hyn ar ranbarth darlledu ITV Borders, a Channel 4 Scotland, sy'n cynnwys rhan helaeth o ogledd Lloegr.

Collwyd gwerth yn ein hymgyrch oherwydd y ddau ffactor hyn. Er mwyn gwrthbwyso hyn, gwnaethom gynyddu ein hysbysebion fideo ar alw ledled Prydain Fawr. Oherwydd y gellir eu targedu'n uniongyrchol, gwnaethom lwyddo i osgoi unrhyw broblemau o ran negeseuon dryslyd gan ddangos fersiynau o'n hysbyseb deledu gyda'r dyddiad cau cywir ar gyfer cofrestru ledled Prydain Fawr.

Gweithgarwch cymdeithasol ar gyfer grwpiau lle na cheir lefelau cofrestru digonol

Gwnaethom greu hysbysebion Facebook wedi'u targedu at fyfyrwyr, pobl a oedd newydd symud tŷ, pobl ifanc 16 a 17 oed yn yr Alban ac aelodau'r lluoedd arfog. Gwnaethom hefyd drefnu hysbysebion baner digidol ar gyfer dyfeisiau symudol yn unig wedi'u hanelu at bobl oedd yn pleidleisio am y tro cyntaf yn yr Alban.

Roedd ein gweithgarwch a anelwyd at aelodau'r lluoedd arfog yn canolbwyntio ar y rheini a oedd yn gwasanaethu dramor gyda lefel lai o weithgarwch yn targedu aelodau'r lluoedd arfog yn y DU, er mwyn ategu'r hyn y gallent ei weld o'n hysbysebion eraill.

Gwnaethom hefyd dargedu cefnogwyr y lluoedd arfog, gan ofyn i bobl rannu'r hysbyseb os oeddent yn dymuno helpu i sicrhau nad oedd aelodau'r lluoedd arfog yn colli eu hawl i bleidleisio.

An example of our Armed forces Facebook advertisingWelsh language version of our Fastest tutorial ever advertising

Welsh language version of our Facebook advertising aimed at homemoversAn example of our Facebook advertising targeted at young people

Yn ôl i'r cynnwys